BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Közösségi célú kerékpárkölcsönzés üzemeltetésének támogatására

2023. 07 03., 14:28

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Közösségi célú kerékpárkölcsönzés üzemeltetésének támogatására

A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázatot hirdet Óbuda-Békásmegyer területén közösségi célú, támogatott (kedvezményes) kerékpárkölcsönzés üzemeltetésére.

 1. A pályázat célja:

A Kiíró 2009 óta támogatja Óbuda-Békásmegyer területén kedvezményesen igénybevehető kerékpárkölcsönzés működtetését. Jelen pályázattal a Kiíró célja a jelenleg működő kerékpárkölcsönzés fejlesztése, lehetőség szerint további telephely bevonása, a kedvezményes (a III. kerületi lakosok számára kiemelten kedvezményes) bérlés feltételeinek biztosítása mellett. A Kiíró célja a pályázat révén, hogy a lakosság mozgásigénye, az egészséges életmód vitelének igénye minél szélesebb körben kielégítésre kerüljön, egyaránt ösztönözve legyen a hétköznapi munkába járás, valamint a hétvégi szabadidős kerékpározás.

 1. A pályázat tárgya:

A pályázat tárgya Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén támogatott (kedvezményes), közösségi célú kerékpárkölcsönzés üzemeltetése. A Kiíró a kerékpárkölcsönzés számára biztosítja a kerületi önkormányzat 1/1-es tulajdonában lévő, 18267/15/B/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, III. kerület Laktanya utca 1/B szám alatti 41 m2 alapterületű garázs ingatlant (továbbiakban: Ingatlan), amely ingatlan a természetben 2 db garázsból áll.

Nyertes pályázó (a továbbiakban: Üzemeltető) a fenti ingatlanban kedvezményes áron biztosítja (a III. kerületi lakosság számára kiemelten) a kerékpárokat, elvégzi azok szervizelését, és karbantartását. A Kiíró a ingatlant az Üzemeltető részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül biztosítja. Az Üzemeltető meghatározott időközönként támogatásban részesül, mely támogatást a Kiíró biztosít.

 1. Pályázati feltételek:
 • A Kiíró a nyertes pályázóval a kerékpárkölcsönzés üzemeltetésére legkésőbb 2023. december 31-ig Támogatási Szerződést köt.
 • A kerékpárkölcsönzés megindításának tervezett kezdő időpontja: 2024. március 1.
 • A szerződés időtartama: határozott idő (2024. március 1. – 2025. október 31.),
 • A Kiíró vállalja, hogy a 2. pontban körülírt Ingatlan használatát a támogatási szerződés fennállása alatt bérleti díjfizetési kötelezettség nélkül biztosítja az Üzemeltető számára, annak mindennemű közüzemi költsége a Kiírót terheli.
 • A Kiíró tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 104 § (1) bekezdésének megfelelően az ingatlan tovább bérbeadása szigorúan tilos.
 • A Kiíró a támogatási szerződésben meghatározott időközönként, az ÁFA törvény 65. §-nak megfelelően támogatást fizet az Üzemeltető részére. A támogatás összege az ajánlat részét képezi. A támogatást a kiíró éves szinten biztosítja, az első részt (támogatási összeg 50%-a) 2024.03.01.-ig, a második részt (támogatási összeg 50%-a) 2025.03.01.-ig folyósítja.
 • A nyertes pályázó vállalja, hogy kerékpárkölcsönzést üzemeltet szezonálisan, évente minimum 8 hónapon (március 1. – október 31.) keresztül, továbbá rendszeresen szervízeli, karbantartja a meglévő kerékpárállományt. Üzemeltető alapszintű szerviz ellátást biztosíthat olyan kerékpárokra is, melyeket nem ő kölcsönöz. (pl. defektjavítás, tömlőautomata).
 • A nyertes pályázó a ingatlanban egyéb szolgáltatásokat is nyújthat, amennyiben a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. (Pl.: üdítő; szendvics árusítás)
 • A nyertes pályázó vállalja, hogy az üzemeltetési időszak alatt a következő nyitvatartási rendet fogja alkalmazni: hétköznap és hétvégén egyaránt 8-19 óráig. Az ünnepnapokra a kölcsönző nyitvatartását biztosítani szükséges az üzemeltetési időszak alatt.
 • A nyertes pályázó vállalja minimum 50 db kerékpár biztosítását, azok kölcsönzésével és szervízelésével kapcsolatos feladatok ellátást. Magasabb számú kerékpárállomány biztosítása többletpontot jelent a pályázat elbírálása során. A kerékpárokra vonatkozó elvárásokat a kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza.
 • Nyertes pályázó vállalja, hogy a III. kerületi állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok részére a kerékpárokat kiemelten kedvezményes díjon (hétköznap 350 Ft / nap, hétvégén 300 Ft/óra) fogja biztosítani, továbbá a III. kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkezők részére is kedvező (hétköznap és hétvégén egyaránt maximum 500 Ft/óra) díjon biztosítja a kerékpárokat.
 • A nyertes pályázó a kölcsönzési és szervízelés nyújtása során felmerülő költségeket saját maga viseli. A használatra alkalmatlan kerékpárok pótlásáról köteles 5 munkanapon belül gondoskodni.
 • Az Üzemeltetéssel összefüggésben az alkalmazott reklámhordozókat és reklámfelületeket azok használata előtt köteles az Önkormányzat településképi rendeletének megfelelően bejelenti.
 • A kerékpárok műszaki állapotáért teljes mértékben az Üzemeltető felel, beleértve a kárveszélyből származó kockázatot (pl. lopás, baleseti károkozás) is, mely tekintetében mindennemű felelősség az Üzemeltetőt terheli.
 • Mindennemű bevétel az Üzemeltetőt illeti meg.
 • Befizetendő pályázati biztosíték: 750.000.- Ft azaz hétszázötvenezer forint. A pályázati biztosíték összegét a Kiíró Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára kell átutalni, és az erről szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni szükséges. A közlemény rovatban fel kell tüntetni „Kerékpárkölcsönző”.
 • Ajánlati kötöttség: 120 nap.
 • Az Ingatlan megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Ingatlan- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464).
 1. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
 • A Pályázó megnevezését, pontos címét, e-mail címét, mobilszámát.
 • A támogatás bruttó összegére vonatkozó igényét nettó + Áfa bontásban.
 • Az eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciáját.
 • Részletes szakmai és pénzügyi üzleti tervet, mellékelve hozzá a tételes költségvetést, mely bemutatja a 2024. március 01.–től 2025. október 31-ig terjedő időszakra várhatóan és tervezetten felmerülő költségeket, kiadásokat.
 • A tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolását (pl.: referencia, cégkivonat, NAV-nál nyilvántartott TEÁOR kód)
 • Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a szükséges engedélyeket a szerződéskötésig beszerzi.
 • A Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén a teljes üzemeltetési időszakban az Ingatlan állagát kifogástalan, esztétikus állapotban fenntartja, továbbá amennyiben az Ingatlanon átalakítási, átépítési munkálatokat kíván végezni azt kizárólag a Kiíró előzetes hozzájárulásával végezi. Az Ingatlannak műszaki karbantartása az Üzemeltető feladata.
 • A gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát.
 • A természetes személy esetében a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát.
 • A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a megállapodás megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, a Kiíró jogosult a megállapodást kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.
 • A Pályázó bankszámlaszámát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosának nevét, címét, adószámát, melyre nyertes pályázat esetén a támogatási összeg kerül kifizetésre.
 • Igazolást arról, hogy a Pályázó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat, illetőleg Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.
 • A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást (banki kivonat).
 • Az Ajánlattevő bankszámla számát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosának nevét, címét, adószámát, melyre a biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.
 • A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát és az arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismerte, ajánlatát ezek figyelembevételével teszi meg.
 • Pályázónak meg kell adnia az Ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését.
 1. Opcionális ajánlatadási lehetőség:
 • A pályázati felhívás tárgyát képező Ingatlannak üzemeltetésén felül Kiíró befogad olyan ajánlatokat is, melyben a Pályázó a Laktanya utca 1/B szám alatti Ingatlanon felül a III. kerületen belül (preferáltan Békásmegyer, Csillaghegy, Római part és Római úti lakótelep) további maximum 1 ingatlant, vagy azzal egyenértékű létesítményt tud biztosítani a kedvezményes kerékpárkölcsönzés üzemeltetésére.
 • Ebben az esetben elvárás, hogy a Pályázó a minimálisan meghatározott 50 db-os kerékpárállományt minimum 50%-kal növelje.
 • Az ajánlatban szükséges feltüntetni a bevonni kívánt ingatlan címét, annak méretét, továbbá pontos leírást arról, hogy a Pályázó miként kívánja bevonni a további ingatlant az üzemeltetésbe. A pályázathoz mellékelni szükséges a bevonni kívánt ingatlan tulajdoni lapját. Amennyiben az nem a pályázó tulajdonát képezi, úgy a tulajdonosi hozzájárulást is.
 • Opcionális ajánlatadás esetén az ajánlatban egyértelműen elkülönítve fel kell tüntetni, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan üzemeltetése esetében, és az opcionálisan bevont ingatlan esetében mekkora havi támogatást kíván a Pályázó igényelni.
 • Az opcionálisan bevonni kívánt ingatlan lehet működő kerékpáros üzlet, meglévő kerékpárkölcsönző, meglévő üresen álló ingatlan, de akár Óbuda-Békásmegyer Településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) Ök. rendeletben (TKR) foglaltaknak megfelelő közterületre telepítendő könnyűszerkezetű építmény is.
 1. Nem nyújthat be pályázatot:
 • Aki végelszámolás alatt áll, aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás vagy végrehajtás van folyamatban.
 • Aki a Kiíróval szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget.
 • Aki a Kiíróval a jelen kiírást megelőző két évben kötött támogatási szerződés szabályait súlyosan megsértette.
 1. A pályázat lebonyolítója:

A Kiíró nevében eljáró Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító). Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. 17.

 1. Bírálati szempontok:
 • Az Önkormányzattól igényelt támogatás mértéke – 70 pont
 • További telephely bevonása (max. 1 db) – 15 pont
 • Az előírtnál magasabb darabszámú kerékpárállomány biztosítása – (+10 kerékpár = 3 pont, maximum 15 pont)
 1. Pályázat elbírálásának módja:
 • A pályázatok zártközű bontását és kiértékelését követően Kiíró írásban értesíti a Pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázóktól hiánypótlás formájába további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót (pl. tárgyalást, licitet) bonyolítson le.
 • A pályázat elbírálására a kiírónak a pályázat benyújtási határidőjétől számítva 45 naptári nap áll rendelkezésére. A pályázat eredményéről a szakmai zsűri javaslata alapján a Képviselőtestület dönt.
 • A pályázat eredményének kihirdetését követően tervezetten 30 munkanapon belül a Kiíró támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval.
 • A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 munkanapon belül a szerződést önhibájából fakadóan nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
 • A nem nyertes Ajánlattevőknek az eredményhirdetést követő 30 munkanapon belül a Kiíró visszautalja a pályázati biztosítékot a pályázó által megadott bankszámlaszámra.
 • A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
 1. A támogatási szerződés:
 • Határozott időtartamra jön létre, a „Pályázati feltételek” pontban részletezettek szerint.
 • Az Ingatlan tulajdonosa Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, melyet bérleti díjfizetési kötelezettség nélkül ingyenes használatra biztosít a nyertes pályázó részére.
 • A szerződés megkötésével a befizetett pályázati biztosíték a támogatási szerződésben rögzített önkörmányzati tulajdonú helyiség óvadékává alakul.
 • A tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, amelyek beszerzése a nyertes pályázó feladata és felelőssége.
 • A nyertes pályázó köteles legkésőbb 2024. március 1-ig a folytatandó tevékenységet teljeskörűen megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a kiírásban meghatározott szezonális (március 1. – október 31.) időszakban folyamatosan végezni.
 • A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a kerékpárkölcsönzéshez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a Kiíróval szemben követelése nincs.
 • Az Üzemeltető az Helység bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával és a munkálatok ellenértékének megtérítésére vonatkozó előzetes megállapodás birtokában végezhet.
 • Az Üzemeltető köteles gondoskodni az Ingatlan állagának, épületgépészeti felszereltségének és műszaki állapotának megóvásáról.
 • Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Kiíró esetlegesen pályázatot kíván benyújtani a „TOP_Plusz-4.1.1-23 – Egészséges utcák program” keretében, ahol a pályázati javaslatok között szereplő akcióterületek egyike tartalmazza az Ingatlan előtti területet, valamint az Ingatlan felújítását is. Üzemeltető tudomásul veszi továbbá, hogy a Kiíró esetleges nyertes pályázata esetén, az Ingatlant érintő kivitelezési munkálatok időtartama alatt az Ingatlant nem, vagy csak korlátozottan használhatja, amely időtartam alatt a Kiíró cserehelyiséget nem biztosít, az Üzemeltető pedig semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Kiíróval szemben.
 • Az Üzemeltetővel szemben elvárás weboldal üzemeltetése, fejlesztése, online foglalási rendszer kiépítése, és a fizetési lehetőségek biztosítása (pl. bankkártyás, Szép Kártyával való fizetés).
 • A használatba adott Ingatlannal kapcsolatos bérleti és közüzemi díjakról a Kiíró számlát állít ki a Nyertes Pályázó felé, amelyből a Nyertes Pályázó csak az ÁFA összegét köteles megfizetni. A Kiíró tájékoztatja a Pályázót, hogy jelenleg a nem lakás célú ingatlanok bérbeadását és kapcsolódó járulékos költségek átterhelését az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86.§ (1) bekezdés l.) alpontja alapján ÁFA mentesen végzi. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kiíró előbbi ÁFA jogállása változik, akkor a kibocsájtásra kerülő számla ÁFA-t is fog tartalmazni.
 1. A támogatási összeggel való elszámolás:
 • A Kiíró a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.
 • Nyertes pályázó évente köteles elszámolni a felhasznált támogatás összegével szemben. A pályázaton kapott támogatás pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtási határideje a támogatási szerződésben kerül rögzítésre.
 • Az elszámolást az erre a célra rendszeresített adatlapon kell benyújtani. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kiadási költségeket igazoló számlákat és legalább 3000 karaktert tartalmazó szöveges beszámolót.
 • A hiánypótlás lehetőségét a kiíró egy alkalommal biztosítja, melynek határidejét a kézhezvételt követő 5 munkanapban határozza meg. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a hiánypótlást követően akár több körben is tárgyalást bonyolítson le
 • A pályázat során elnyert, de a tárgyévben fel nem használt támogatást, vagy a támogatás nem engedélyezett, más célú felhasználása esetén az elnyert összeget a támogatási szerződésben előírt határidőn belül vissza kell utalni az Önkormányzat részére.
 1. Elszámolható költségek:

Az üzemeltetés során csak azok a költségek számolhatóak el, amelyek a támogatási döntés és a támogatási szerződés lejárati ideje közti időszakban keletkeztek, szerepelnek a pályázat költségvetésében és megfelelő számviteli bizonylattal vannak alátámasztva. A pályázatban elszámolható költségekről a 6. mellékletben található Pénzügyi elszámolási útmutató tartalmaz részletes információkat.

 • Kerékpárkölcsönző és szerviz üzemeltetéséhez szükséges anyag, illetve eszközbeszerzések – maximum az éves támogatás 15%-áig.
 • Weboldalfejlesztés, és annak üzemeltetési költségei – maximum az éves támogatás 10%-ig.
 • Kedvezményes kerékpárkölcsönzést népszerűsítő reklámtevékenység költségei (nyomdai, grafikai költségek) – maximum az éves támogatás 5%-ig
 • Kerékpárkölcsönző üzemeltetéséhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások (munkabér, munkáltatót terhelő adók, járulékok).
 • Az ellenértéket befolyásoló támogatás után fizetendő, a támogatottat terhelő ÁFA összege.
 1. Nem elszámolható költségek különösen:
 • étkeztetés költségei, élelmiszer, ital
 • ajándékutalványok
 • felhalmozási célú kiadások (pl.: kerékpárállomány bővítése)
 • a kerékpárkölcsönző üzemeltetéséhez nem kapcsolódó költségek
 1. A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázat benyújtási határideje: 2023. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának helye: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 17.) Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban, magyar nyelven szükséges benyújtani a fenti címen személyesen, vagy postai úton. Postai úton történő beküldéskor a benyújtási határidőig beérkezett pályázatokat áll módunkban elfogadni.

A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható az info@obvf.hu e-mail címen.

A pályázati felhívás elérhető az obuda.hu és az obvf.hu honlapokon.

Mellékletek:

 1. melléklet: Pályázati adatlap
 2. melléklet: Kerékpárokkal szembeni műszaki elvárások
 3. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat minta
 4. melléklet: A támogatás elszámolásáról szóló szakmai beszámoló tartalmi kellékei
 5. melléklet: A támogatás pénzügyi elszámolása
 6. melléklet: Pénzügyi elszámolási útmutató

A TELJES PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS A MELLÉKLETEK LETÖLTHETŐK ITT >>>