BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

„A Római Kapuja”

2021. 05 12., 17:49

„A Római Kapuja”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÉPÍTMÉNYEK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE A KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ ERŐSÍTÉSÉVEL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYEREN, A Budapest III., Vitorla u. 23152/81 hrsz alatti ingatlanon

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer (a továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázatot hirdet a Vitorla utca és Nánási út találkozásánál fekvő területen közfunkciót is ellátó kereskedelmi és vendéglátó egységként működő építmények kialakítására és üzemeltetésére, melyek hozzájárulnak a környékbeli lakosság számára hozzáférhető közösségi funkciók erősítéséhez.

A pályázat tárgyának általános ismertetése:

Óbuda-Békásmegyer frekventált részén, a Római part déli szakaszának közvetlen szomszédságában lévő Budapest III., Vitorla u. 23152/81 hrsz alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a Kiíró 1/1-es tulajdonában lévő beépítetlen, ÓBÉSZ övezeti tervlapja alapján Lk-T/AI/SZ-I2 besorolású telek. A pályázat tárgyát a telken új, a felhívás városépítészeti előírásait és funkcionális szempontjait figyelembe vevő, esztétikus megjelenésű építmények kialakítása, a kapcsolódó terület közösségi célú hasznosítása, valamint ezek üzemeltetése képezi.

A kialakítandó építmény a nyertes Pályázó tulajdonát képezi. A Kiíró a tulajdonában álló terület használatát a nyertes Pályázó számára bérleti díj ellenében biztosítja. Az ajánlat a bérleti díj összegére vonatkozik, de a bírálat tárgyát képezi az építmény építészeti kialakítása, az építményben végzett kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenység jellege, típusa, továbbá a Pályázó további vállalásai (pl. területrendezés; területüzemeltetés, és a hozzá kapcsolódó közterület karbantartása; illemhely létesítése és üzemeltetése; szabadidős, közösségi funkciók létrehozása és működtetése). A helyszín pontos megjelölését a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. A pályázat keretében akár több építmény kialakítása is támogatható (max. 2 db építmény). Egy Ajánlatevő több építmény telepítésére is nyújthat be pályázatot. A helyszín igény szerint bármikor megtekinthető, a Kiíró szervezett helyszíni bejárást nem biztosít.

Pályázati feltételek:

 • A Kiíró a nyertes Pályázóval az Ingatlan vonatkozásában bérleti szerződést köt, az Ingatlanon kialakítandó teljes építmény és a hozzá kapcsolódó terület (pl. előtér, terasz, előkert) üzemeltetése céljából.
 • A Kiíró az építmény telepítésével tulajdoni és földhasználati jogot nem ad a nyertes Pályázó számára.
 • A bérleti jogviszony tervezett kezdő időpontja: 2021. szeptember 15.
 • A hasznosítás időtartama: 5 év határozott idő, mely a bérlő kérelme esetén további 5 év határozott időtartamra hosszabbítható, ha és amennyiben a bérlő a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének folyamatosan, határidőben és hiánytalanul eleget tett.
 • A Pályázó kötelessége a pályázathoz legalább koncepció szintű műszaki tervet (koncepcióterv) a 2. melléklet szerinti minimális tartalommal benyújtani, valamennyi tervezett pályázati elemre kiterjedően (pl. az építmény(ek)ről, területrendezés esetén a kapcsolódó beavatkozásokról). A tervnek meg kell felelnie a felhívás városépítészeti előírásainak.
 • A pályázathoz mellékelni szükséges üzemeltetési koncepciót, melyben nyilatkozni szükséges az építmények és a kapcsolódó területek üzemeltetésére vonatkozó konkrét vállalásokról. Elvárás annak ismertetése, hogy a Pályázó milyen módon vállalja a teljes ingatlan (hrsz.), a hozzákapcsolódó közterület vagy annak egy részének tisztántartását, karbantartását.
 • A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a közösségi funkció erősítését célzó tevékenységek bemutatását tartalmazó dokumentumot. Elvárás, hogy az építmény által kínált kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltatás, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások hozzájáruljanak a létesítmény közösségi térként való működéséhez, teremtsen lehetőséget találkozásokra, közösségi programokra a környéken élők és az idelátogatók számára. Ilyen lehet például kerékpártároló, kerékpáros szolgáltatások, kutyás használók számára kényelmi szolgáltatások (pl. lefetytál, árnyékolás kialakítása, fiatalok számára kültéri sportolási lehetőség – pingpong, tollas, füves focipálya, homokos röplabdapálya –, valamint szabadidős eszközök biztosítása, bérbeadása).
 • Közösségi funkció kialakítása és fenntartása esetén, amennyiben azok üzletszerű hasznosítására nem kerül sor és önmagukban profitot nem fognak termelni, úgy a bérleti díj kizárólag az Ingatlannak a kialakítandó felépítmények alatti területére vonatkozik, nyertes Pályázónak a közösségi funkció céljára igénybevett területért bérleti díjat nem kell fizetnie.
 • A pályázat benyújtható az érintett hrsz-en belüli részterületre, és azon belül 1-1 építmény kialakítására és üzemeltetésére, valamint benyújtható a teljes területre vonatkozó átfogó koncepcióval, több (max. 2 db) építménnyel, esetleg építményegyüttessel is.
 • A területen a közművek kiépítése a nyertes Pályázó feladata.
 • A nyertes Pályázó kötelessége az építmény engedélyezési terveinek elkészítése, illetve engedélyeztetése. A nyertes Pályázó feladata a szerződéskötést követően a végleges tervdokumentáció elkészítése és a főépítész által jóváhagyott terv szerint az építmény megépítése, a működéshez, az üzemeltetéshez és a használathoz szükséges engedélyek beszerzése.
 • A kialakítandó új építmény tovább bérbeadását, illetve harmadik személy részére történő használatba adását a jelenlegi rendeletek nem teszik lehetővé, így az szigorúan tilos.
 • A területen található faállomány ritkítása szigorúan tilos, a meglévő fákat figyelembe kell venni a tervezés során, a végleges tervekhez a kerületi főkertész jóváhagyása szükséges.
 • A Pályázónak vállalni kell a beadási határidő lejártától számított 180 napos ajánlati kötöttséget.
 • Javasolt tevékenységi körök: kávézó, szendvicsező, cukrászda-fagylaltozó. Az építményekben végezhető tevékenységeknek igazodniuk kell a környék hangulatához, és növelniük kell a terület közösségi, szabadidős hasznosítását. A Kiíró fenntartja a jogot a nem megfelelőnek tartott tevékenységi körű pályázatok kizárására. A tervezett funkciók nem járhatnak együtt a teljes terület kizárólagos használatával, a szabad megközelítés, átjárás biztosítása kötelező.
 • A nyertes Pályázó feladata a kialakítandó építmény közvetlen környezetének rendezése, fenntartása (ennek mértéke az ajánlat részét képezi), valamint a tevékenység függvényében (pl. vendéglátó egység) illemhely létrehozása és annak üzemeltetése.
 • A Pályázónak vállalnia szükséges, hogy a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 napon belül az ingatlant birtokba veszi, amennyiben ez nem teljesül, abban az esetben 50.000 Ft/nap összegű kötbér kerül kiszámlázásra a bérlő részére.
 • Az Ajánlatot a bérleti díj összegére kell tenni. A Kiíró a Pályázókkal tárgyalást folytathat le, továbbá abban az esetben, ha a beadási határidőig több, megfelelő tevékenységi kört vállaló pályázat érkezik be, a bérleti díj nagyságára licitet tarthat.
 • Befizetendő pályázati biztosíték: 2.000.000 Ft. A pályázati biztosíték összegét a Kiíró Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára kell átutalni, és az erről szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni szükséges. A közlemény rovatban fel kell tüntetni „A Római Kapuja pályázat”. A pályázat abban az esetben kerül befogadásra, ha a pályázati biztosíték összege az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapon 11:00 óráig megérkezik a Kiíró fent megadott bankszámlaszámára.

Közös ajánlattételi lehetőség:

Amennyiben egy pályázatot több cég szeretne együttesen benyújtani, közös konzorciumot szükséges létrehozni, a konzorciumi megállapodásban rögzíteni szükséges az alábbiakat:

 • a konzorcium tagjait egyetemleges felelősség terheli a szerződés teljesítésére vonatkozóan,
 • a pályázati feltételeket, kötelezettségeket az egyes szervezetek milyen formában teljesítik,
 • az építményeket körülvevő terület üzemeltetési feladatainak egymás közötti megosztását,
 • a megvalósítás során a fejlesztési feladatok miként oszlanak meg az egyes szereplők között,
 • az építmények létrehozásakor a tulajdoni viszonyok hogyan oszlanak meg,
 • a bérleti szerződések megkötésére való tekintettel a bérleti díjfizetési kötelezettség milyen arányban oszlik meg a pályázó szervezetek között.

Amennyiben több szervezet közösen nyújtja be pályázatát, abban az esetben is minden szervezet részéről szükséges benyújtani a pályázati felhívásban felsorolt kötelezően benyújtandó dokumentumokat! Ebben az esetben is minden építményre kiterjedően, szervezetenként szükséges benyújtani az üzemeltetésre vonatkozó javaslatot!

Városépítészeti előírások és szempontok:

 • A tervezett új beépítésre vonatkozóan fontos az egységes építészeti megjelenés.
 • Javasolt a földszintes, teraszos kialakítás.
 • Anyaghasználat: fém, üveg, esetleg fa használat.
 • Az építmények melletti zöldfelület együtt tervezendő az új épületekkel.
 • Konténer szerkezetű épületek használata nem kizárt.
 • A tervezett építmény Nánási út felé való nyitása nem engedélyezett.
 • Kiíró az építmény és a funkciók elhelyezésére elsősorban az Ingatlan északi részét (Vitorla utca – Nánási út találkozásához eső negyed) preferálja, szigorúan az Övezeti tervlapon kijelölt területen belül maradva.
 • A rendeltetési egységhez előírt parkolómennyiség biztosítása a HRSZ-en belül a nyertes Pályázó feladata, ezzel a koncepcióterv elkészítésekor is számolni kell. Az előírt parkolómennyiséget a meglévő parkolóállományon felül szükséges biztosítani.
 • A pályázatoknak a benyújtás időpontjában meg kell felelniük valamennyi hatályos jogszabályban foglalt előírásnak, így különösen Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Kiíró Képviselő-testületének Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló 20/2018.(VI.26.) Kiírói rendeletében (a továbbiakban: ÓBÉSZ), valamint Óbuda-Békásmegyer Településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) Ök. rendeletben (TKR) foglaltakkal, figyelembe véve a Felhívás 3. sz. mellékletét képező ÓBÉSZ kivonatot, mely tartalmazza a folyamatban lévő szabályozás módosításait.
 • jelenleg az érintett terület telekalakítással érintett.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A Pályázó megnevezését, pontos címét, e-mail címét, mobilszámát.
 • A Pályázó bérleti díj összegére tett ajánlatát havi bontásban.
 • Az eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciáját.
 • A tervezett tevékenységének kialakítására, üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit tartalmazó részletes üzleti tervét, pénzügyi tervvel ellátva.
 • A felhívásban rögzített városépítészeti előírásoknak megfelelő, az 1. sz. mellékletben jelölt helyszínekre tervezett építmény(ek) koncepció szintű műszaki tervét.
 • A megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását, ennek hiányában Pályázó nyilatkozatát arra, hogy a szükséges engedélyeket a szerződéskötésig beszerzi.
 • Az Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén a teljes bérleti időszakban a bérleti díjat és az esetleges közüzemi költségeket megfizeti, az Ingatlan és az építmény állagát kifogástalan, esztétikus állapotban fenntartja, a vállalt tevékenységi kör bővítését, megváltoztatását csak a Kiíró előzetes, írásos hozzájárulása esetén kezdeményezi. Ennek biztosítására szerződéskötéskor bruttó 4.000.000 Ft kauciót (óvadék) kell befizetni, mely összeg visszajár a bérleti szerződés rendes megszűnése esetén.
 • A jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát.
 • A természetes személy esetében a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát.
 • A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást (banki kivonat).
 • A jelen felhívásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, nyilatkozatokat.
 • A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyerteseként a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, a Kiíró jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.
 • A Pályázó bankszámla számát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosának nevét, címét, adószámát, melyre a biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.
 • Igazolást arról, hogy a Pályázó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat, illetőleg Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

Nem nyújthat be pályázatot:

 • Aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban.
 • Aki a Kiíróval szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget.

A pályázat lebonyolítója:

A Kiíró nevében eljáró Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kiíró). Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. 17.

Bírálati szempontok, súlyozás:

Szempont Súly   Pontszám
1.  Bérleti díj mértéke 50% Megítélt % 50
Bérleti díj megajánlott összege (havi díj)
2. Koncepció szintű műszaki terv – üzemeltetési koncepció 25% Megítélt % 25
Építészeti megjelenés (beépítés, anyaghasználat, arculat) 5
Közterület (pl. parkoló, zöldfelületek) tervezettsége, minősége 5
Üzleti terv megalapozottsága 5
Kereskedelmi tevékenység típusa, minősége 10
3. Egyéb vállalások 25% Megítélt % 25
Közösségi (pl. sport, szabadidős, kutyás) funkciók jellege, mennyisége 10
Fenntartási, üzemeltetési feladatok értéke, mennyisége 10
Fenntartott, karbantartott terület mérete 5
Összesen 100% 100

Pályázat elbírálásának módja:

 • A Pályázó az elbírálás során többletpontban részesül, amennyiben benyújtott pályázata a 23152/81 helyrajziszámú terület egészére kiterjedő koncepciótervvel, valamint üzemeltetési koncepcióval rendelkezik, egyben vállalja a teljes terület tisztántartását. Több nyertes pályázat esetén a terület tisztántartásának mértéke tárgyalás keretében kerül meghatározásra, felosztásra.
 • A pályázatok zártközű bontását és kiértékelését követően Kiíró írásban értesíti az Pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy az Pályázóktól hiánypótlás formájába további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót (pl. tárgyalást és/vagy licitet) bonyolítson le. Kiíró a hiánypótlás során formai szempontból teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít, azonban lényegi tartalmi, koncepcionális módosítás a hiánypótlás során nem tehető, kizárólag a Pályázó által benyújtott pályázati anyag tartalmi kiegészítésére, pontosítására van mód. Az eredetileg benyújtott pályázattól lényegesen eltérő, új ajánlat nem tehető.
 • A beérkezett ajánlatok ismeretében II. fordulóra kerülhet sor. Annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről a megjelölt tevékenység, a műszaki terv tartalma és a bérleti díj összegének függvényében a Kiíró illetékes testülete határoz, amiről Kiíró az érintetteket írásban értesíti.
 • A pályázat elbírálására a kiírónak 90 naptári nap áll rendelkezésére. A pályázat eredményéről a szakmai zsűri javaslata alapján a Képviselő-testület vagy átruházott hatáskörben a Kiíró illetékes testülete dönt.
 • A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 munkanapon belül a Kiíró bérleti szerződést köt a nyertes Pályázóval. Az eredményhirdetés, valamint a bérleti szerződés megkötésének feltétele a folyamatban lévő telekalakítási folyamat lezárása.
 • Ha a nyertes Pályázó a megállapodást önhibájából 15 munkanapon belül nem köti meg, elveszíti a pályázati biztosítékot, és a soron következő pályázót kell a megállapodás megkötésére felhívni, amennyiben az szakmailag megfelel a pályázati felhívásnak.
 • A nem nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követő 35 munkanapon belül a Kiíró visszautalja a pályázati biztosítékot a Pályázó által megadott bankszámlaszámra a második érvényes pályázatot adó kivételével. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes pályázóval meghiúsul a bérleti szerződés megkötése és a terület birtokbaadása, ezáltal nem jön létre az ügylet, abban az esetben Kiíró a második érvényes pályázóval kössön bérleti szerződést. Második érvényes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy ajánlatát az eredményhirdetést követően legalább 90 napig fenntartja.
 • A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

A bérleti szerződés:

 • 5 év határozott időtartamra jön létre, mely a bérlő kérelme esetén további 5 év határozott időtartamra hosszabbítható, ha és amennyiben a bérlő a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének folyamatosan, határidőben és hiánytalanul eleget tett.
 • A bérleti szerződés aláírása közjegyző előtt történik.
 • Az Ingatlant a területre vonatkozó kötelező szabályozás érinti, mely szabályozás jelenleg folyamatban van. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szabályozás megtörténte és hatályba lépése.
 • A terület tulajdonosa és bérbeadója Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.
 • A megállapodás megkötésével a befizetett pályázati biztosíték beleszámít az óvadék (mindösszesen 4.000.000 Ft) összegébe.
 • A kialakítandó építményben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, amelyek beszerzése a nyertes Pályázó feladata.
 • A megvalósítással kapcsolatos minden felmerülő költség a nyertes Pályázót terheli, a megvalósítás során kötelező műszaki ellenőrt biztosítani, továbbá a megvalósult állapotról megvalósulási tervet átadni a tulajdonos Önkormányzat részére.
 • A nyertes Pályázó köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a kivitelezést teljeskörűen megvalósítani, valamint a folytatandó tevékenységet teljeskörűen megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt az építményben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a Kiíró részére a bérleti szerződés aláírásától számított 7 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély, illetve külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben a nyertes Pályázó kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte.
 • A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a kialakítandó építményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a Kiíróval szemben követelése nincs.
 • A közüzemi díjak fizetése a nyertes Pályázó kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a szükséges közműveket köteles magának kiépítteteni, a mérőórákat a nevére íratni, a közmű szolgáltatókkal a díjfizetésre megállapodást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval.
 • A kialakítandó építményt körülvevő terület (pl. zöldterület, járda, parkoló) takarítása, síkosságmentesítése, gondozása saját költségviselésben a nyertes Pályázó kötelezettsége. A gondozásba kötelező önkormányzati feladatként a köztéri hulladékgyűjtők ürítése, és a fásszárú növények fenntartása kivételt képez, azok nem képezhetik az ajánlat részét. A karbantartandó terület mérete az Ajánlat részét képezi.
 • A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felépítményt a bérlő saját költségén köteles elbontani, és a területet kiürítve, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített eredeti állapotában átadni a tulajdonos Önkormányzat számára. A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a bérlőnek a felépítmény és az általa végzett beruházások vonatkozásában semminemű megtérítési igénye nincsen a Bérbeadóval szemben. Amennyiben erre a Bérbeadó által kiküldött hivatalos felszólításban megjelölt határidőig nem kerül sor, és emiatt a bontásról a Kiírónak szükséges gondoskodni, ebben az esetben a bontás és a terület állapotának helyreállításával kapcsolatos valamennyi költséget Kiíró jogosult a nyertes Pályázóra terhelni.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati felhívás megjelenésétől számított 45 nap.

A pályázatok benyújtásának címe: személyesen és postai úton Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. irodája (cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 17.). Elektronikusan: info@obvf.hu címre.

A tartós járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel lehetőség van a pályázatok elektronikus úton történő benyújtására is. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázatra való on-line jelentkezés (díjmentes regisztráció). A regisztráció keretében jelezni szükséges az alábbi adatokat:

– a pályázó szervezet cégadatai (cégnév, székhely, adószám, képviselő neve – konzorcium esetében a konzorcium vezetőjére vonatkozóan),

– a kapcsolattartásra vonatkozó információk (kapcsolattartó neve, telefonszáma, email- és postai címe).

Mind a regisztrációt, mind az elektronikus pályázatokat az info@obvf.hu címre várjuk.

A regisztráció akkor teljes, ha a pályázó szervezet az info@obvf.hu címről e-mailes visszaigazolást kap. A jelentkezést a pályázati határidő előtt legkésőbb 3 munkanappal meg kell tenni. Hiányos jelentkezés esetén az esetleges adatpótlásokat követően visszaigazolás a pályázat benyújtása előtti utolsó munkanapon 16.00 óráig adható ki.

Személyes és postai úton a pályázatokat zárt borítékban, papíron 1 példányban és digitálisan 1 adathordozón szükséges benyújtani. Elektronikus pályázat esetén a dokumentáció emailen pdf-formátumú melléklet(ek) formájában nyújtható be. Nagy terjedelmű csatolmány esetén a fájlok linken történő megosztása, fájlküldő használata megengedett. Postai úton történő beküldéskor a benyújtási határidőig beérkezett pályázatokat áll módunkban elfogadni. A pályázatokat magyar nyelven várjuk.

A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható Dr. Horváth Dániel vezető projektmenedzsertől, e-mail: horvath.daniel@obvf.hu vagy Teppert Zsolt pályázati projektmenedzsertől, e-mail: teppert.zsolt@obvf.hu. Tel.: +36-1-244-8225.

A pályázati felhívás elérhető a Kiíró honlapján.

Mellékletek:

Óbuda-Békásmegyer, 2021. május 12.