BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

Közösségi ötletpályázat a Siófok, 1375/2 hrsz. alatti ingatlan hasznosítására

2021. 10 01., 10:14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) közösségi ötletpályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló, Siófok-Szabadisóstó, 1375/2 hrsz. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatban.

 1. A pályázat célja:

A Kiíró jelenleg értékesítési céllal hirdeti az ingatlant, ugyanakkor nyitott arra, hogy egy megfelelő ötlet esetén az értékesítés helyett az ingatlant egyéb módon hasznosítsa. A Kiíró célja, hogy a Siófok-Szabadisóstó, 1375/2 hrsz. alatti, üresen álló ingatlan jövőbeni hasznosításának tervezési folyamatába közvetlenül be tudjanak kapcsolódni a konkrét ötlettel, javaslattal rendelkező lakosok, szakemberek és civil szervezetek egyaránt.

Az ötletpályázatra beérkezett javaslatok közül az önkormányzatnak lehetősége lesz arra, hogy az adott javaslatot/javaslatokat beépítse az érintett ingatlan jövőbeni hasznosításának tervébe.

 1. A pályázat tárgya:

Az ötletpályázat tárgya a Siófok közigazgatási területén elhelyezkedő, 1375/2 hrsz. alatt található ingatlan hasznosításának tervezése.

A fenti telek a Kiíró tulajdonában áll, 43.417 m2 alapterületű, jelenleg beépítésre szánt övezeti besorolású, K-sp/Z10% jelű különleges sport övezetbe tartozik. Az ingatlant a Siófok Város Önkormányzata által közterület-szabályozás érinti, déli és nyugati része E-v jelű védelmi erdőbe van sorolva, ami a szabályozás végrehajtását követően önálló helyrajzi számú közterületi erdővé válhat.

A helyi építési szabályzat alapján jelenleg az övezetben sportpálya, uszoda, sportcsarnok, valamint a működésükhöz szükséges gazdasági és tárolóépület, kivételesen pedig kulturális, szállás-, lakó- és üdülőépület helyezhető el, továbbá a telek területének legalább 10%-án zöldterületet (közkert/közpark) kell létesíteni.

 1. Pályázati feltételek:
 • A pályázaton részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, természetes személyek csoportja vagy civil szervezet (továbbiakban: Pályázó), aki szeretné ötleteit megosztani az Önkormányzattal.
 • Az ötleteket a megadott határidőn belül lehetséges benyújtani. A határidő után beérkezett pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.
 • A pályázat egyfordulós, a benyújtást követően hiánypótlásra, illetve módosításra nincs lehetőség.
 • A pályázatra való jelentkezés önkéntes.
 • A Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldésével, Pályázó hozzájárul a pályázati anyag Kiíró általi korlátlan felhasználásához – ideértve különösen a tervek beépítését a telek hasznosításának folyamatába, valamint a tervek nyilvános bemutatását, közzétételét.
 • Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedélyezésére jogosult.
 • Egy Pályázó (egyéni, csoport vagy civil szervezet) a Pályázatra csak egy alkalommal nyújthat be pályaművet. A benyújtott pályaművet módosítani nem lehet.
 • A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázati anyagban megadott adatai megfelelnek a valóságnak, valamint kijelenti, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
 1. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
 • Kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím, telefonszám, születési idő.
 • Kérjük az e-mail cím körültekintő megadását. Ezen keresztül vesszük fel a kapcsolatot az egyéni pályázóval/a pályázó csoport vagy a civil szervezet kapcsolattartójával a díjakkal, vagy további kérdéseinkkel kapcsolatban.
 • 1 db PPT prezentációt a telek hasznosítására tett javaslatról (PDF formátumban).
 • A prezentációnak tartalmaznia kell az ötlet bemutatásához szükséges grafikus és szöveges elemeket, tartalmilag értelmezhető méretben (nem szöveges tartalmak esetén minimum 150 dpi). Grafikus elemek lehetnek például helyszínrajz, fotó, utcakép, magyarázó ábra, infografika, vázlatterv, keresztmetszet, látványterv, jövőbeni ábrázolás stb., továbbá gazdaságossági elemzést, üzemeltetési koncepciót.
 • Opcionálisan a pályázati anyag tartalmazhatja az ötlet további szöveges kifejtését, koncepcióterveket, látványterveket, műszaki leírást, esetlegesen akár tervezői költségbecslést is. Tervek esetén kérjük a méretarány feltüntetését. Elvárás, hogy a benyújtott pályázati dokumentumok elemei szerzői jogi szempontból jogtiszták legyenek.
 • Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
 • A pályaműveket magyar nyelven kell elkészíteni.
 1. Fejlesztési célok:
 • A helyi építési szabályzat alapján jelenleg az övezetben sportpálya, uszoda, sportcsarnok, valamint a működésükhöz szükséges gazdasági és tárolóépület, kivételesen pedig kulturális, szállás-, lakó- és üdülőépület helyezhető el, továbbá a telek területének legalább 10%-án zöldterületet (közkert/közpark) kell létesíteni.
 • Az ötleteket a fenti fejlesztési irányokkal várjuk, esetlegesen azok kombinálásával.
 • Alapvető cél a környezet minőségének javulása (rendezett zöldfelület, pihenőhelyekkel), a kulturális programok megtartásának lehetősége, a beruházást követően a telek fenntartható hasznosítása.
 1. Nem nyújthat be pályázatot:
 • A Kiíró, és a tulajdonában álló társaságok, intézmények által foglalkoztatottak, és azok közeli hozzátartozói,
 • Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, és azok közeli hozzátartozói.
 1. A pályázat lebonyolítója:

A Kiíró nevében eljáró Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító). Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. 17.

 1. Bírálati szempontok:
 • Az ötlet realitása, megvalósíthatósága – 50 pont
 • HÉSZ-nek való megfelelés – 30 pont
 • Az ötlet kidolgozottsága – 20 pont
 1. Díjazás és díjazottak értesítése:
 • A kiválasztott 3 pályamű díjazásban részesül
  • helyezett: 80.000 Ft,
  • helyezett: 50.000 Ft,
  • helyezett: 30.000 Ft.
 • A díjazottak bevonásra kerülhetnek az esetleges jövőbeni tervezési folyamatba.
 • Kiíró kellő számú értékelhető pályázat esetén az összes díjat kiosztja, azonban a zsűri nem köteles a teljes összeget felhasználni.
 • A díj másra át nem ruházható.
 • A díj nettó összeg, a Pályázónak járulék fizetési kötelezettsége nem keletkezik utána.
 • A díjat Kiíró – a díjazásban részesült Pályázó jellege alapján – Megbízási Szerződés vagy Támogatási Szerződés alapján fizeti ki.
 • A Díjazottakat a Pályázati anyagban megadott e-mail címen a döntést követő 5 munkanapon belül értesítjük. Amennyiben a Pályázó az értesítés kiküldését követő 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a díjátvétel érdekében a Kiíróval, a díjtól való jogosultságtól elesik.
 • Amennyiben a Díjazott a díjazásra nem jogosult, vagy a díjért a megadott határidőn belül nem jelentkezik, illetve nem veszi igénybe, úgy elveszti a jogát a díj átvételére, lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényről.
 1. Pályázat elbírálásának módja:
 • A pályázat elbírálására a Kiírónak 45 naptári nap áll rendelkezésére. A pályázat eredményéről a szakmai zsűri javaslata alapján a Képviselőtestület dönt.
 • A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
 1. Nyilvánosság és Szerzői Jogok:
 • A benyújtott pályaművek és a pályázók adatai a Kiíró számára elérhetőek, a benyújtott pályaművek a zsűri számára elérhetőek az eredményhirdetésig. A pályaművek az eredményhirdetésig nem nyilvánosak. Amennyiben a pályázó szeretné és ehhez a pályázati anyagában hozzájárul, akkor díj megítélése esetén pályázati anyaga a díjazottak körében a nevével együtt megjelenítésre kerül.
 • A Pályázatra beküldött pályaművek kizárólag a pályázat tárgyát képező ingatlan hasznosításának tervezésekor használhatók fel térítésmentesen.
 • A pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételeket is és egyben hozzájárul, hogy a beküldött pályaműveket a Pályázó nevének megjelenítése nélkül a Kiíró térítésmentesen:
  • a pályázattal kapcsolatos publikációkban felhasználják, a Kiíró nyilvános oldalain, kommunikációs oldalain és hivatalos megjelenési platformjain megjelenítsék,
  • harmadik félnek továbbadja a pályázati kiírás tárgyát képező ingatlan hasznosításának tervezésébe való beépítés céljából
 • A pályázó ezen kívül tudomásul veszi azt is, hogy a beadott pályázati ötletek és hozzájuk kapcsolódó ábrák felhasználásával vagy azok nyilvános bemutatásával (online megjelenítésével) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
 1. Felelősség:
 • A pályázat ingyenességéből adódóan a Kiíró nem tehető felelőssé a Pályázat felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Pályázatok hiányosságáért, értesítési késedelemért a Kiíró nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra benyújtása során (vagy azt követően) a Kiírónak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázót terheli.
 • A Kiíró kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. Kiíró kizár minden felelősséget a Pályázó által beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 • Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiíróval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Kiíró által megkövetelt intézkedést megtenni, és Kiírónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiírót a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 1. A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 31.

A pályázat benyújtható papír alapon, és elektronikusan egyaránt.

A pályázatok benyújtásának címe: személyesen és postai úton Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. irodája (cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 17.). Elektronikusan: info@obvf.hu címre.

Személyes és postai úton a pályázatokat zárt borítékban, papíron 1 példányban és digitálisan 1 adathordozón szükséges benyújtani. Elektronikus pályázat esetén a dokumentáció emailen pdf-formátumú melléklet(ek) formájában nyújtható be. Nagy terjedelmű csatolmány esetén a fájlok linken történő megosztása, fájlküldő használata megengedett. Személyes, postai és elektronikus úton történő beküldéskor egyaránt a benyújtási határidőig beérkezett pályázatokat áll módunkban elfogadni. A pályázatokat magyar nyelven várjuk.

A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható az info@obvf.hu e-mail címen.

 

Óbuda-Békásmegyer, 2021. október 1.

 

Mellékletek: