BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

ÓBUDA KAPUJA 1. - Pályázati felhívás új pavilonok kialakítására és üzemeltetésére az Óbuda-békásmegyeri Szentlélek téren

2020. 09 01., 11:37

„ÓBUDA KAPUJA 1.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÚJ PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER, SZENTLÉLEK TÉREN

A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nyilvános pályázatot hirdet a Szentlélek téren közfunkciót is ellátó kereskedelmi egység céljára elhelyezhető pavilonok kialakítására és üzemeltetésére.

A pályázat tárgyának általános ismertetése:

Óbuda központi részén, a Fő tér közvetlen szomszédságában lévő Szentlélek téren (hrsz: 18018), az Önkormányzat tulajdonban lévő területen jelenleg több üzemelő pavilon található. A pályázat tárgyát a jelenlegi pavilonok helyén új, a felhívás városépítészeti előírásait és szempontjait figyelembe vevő, a műemléki környezetbe illő igényes kialakítású pavilonok kialakítása, valamint azok üzemeltetése képezi.

A kialakítandó pavilon a nyertes ajánlattevő tulajdonát képezi. Az Önkormányzat a tulajdonában álló terület használatát a nyertes ajánlattevő számára bérleti díj ellenében biztosítja. Az ajánlat a bérleti díj összegére vonatkozik, de a bírálat tárgyát képezi a pavilon építészeti kialakítása, a pavilonban végzett kereskedelmi tevékenység jellege, típusa, továbbá az Ajánlattevő további vállalásai (pl. közterületrendezés, illemhely üzemeltetés). A helyszínt a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. A pályázat keretében akár a jelenleginél több pavilonegység kialakítása is támogatható. Egy Ajánlatevő több pavilon telepítésére is nyújthat be pályázatot. A helyszín, és a jelenlegi pavilonok kívülről bármikor megtekinthetők. Ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást nem tart.

Pályázati feltételek:

 • Az Önkormányzat a nyertes Ajánlattevővel a pavilon és a hozzá kapcsolódó igény szerinti nagyságú terület (pl. előtér, terasz, előkert, illemhely) használatára bérleti szerződést köt.
 • Az Önkormányzat a pavilon telepítésével tulajdoni és földhasználati jogot nem ad.
 • A bérleti jogviszony tervezett kezdő időpontja: 2021. január 1.
 • A hasznosítás időtartama: 5 + 5 év határozott idő.
 • Az Ajánlattevő kötelessége a pályázathoz legalább koncepció szintű műszaki tervet (koncepcióterv) mellékelni az általa megvalósítandó, későbbiekben üzemeltetendő pavilonról. A tervnek meg kell felelnie a felhívás városépítészeti előírásainak.
 • A pályázathoz mellékelni szükséges üzemeltetési koncepciót, melyben nyilatkozni szükséges a pavilonok és a kapcsolódó területek üzemeltetésére vonatkozó konkrét vállalásokról. Elvárás annak ismertetése, hogy Ajánlattevő milyen módon vállalja a terület (kivéve közút) tisztántartását, fenntartását.
 • A pályázat benyújtható az érintett hrsz-en belüli részterületre, és azon 1-1 pavilon kialakítására és üzemeltetésére, valamint benyújtható a teljes területre vonatkozó átfogó koncepcióval, több pavilonnal, esetleg pavilonegyüttessel is.
 • A területen az alapközművek kiépítettsége biztosított.
 • A nyertes Ajánlattevő feladata a pavilon engedélyezési terveinek elkészítése, illetve engedélyeztetése. A nyertes ajánlattevő feladata a szerződéskötést követően a végleges tervdokumentáció elkészítése és a főépítész által jóváhagyott terv szerint a pavilon megépítése, a működéshez és a használathoz szükséges engedélyek beszerzése.
 • Az Ajánlattevő a pavilon telepítésével érintett területen már meglévő felépítménnyel nem pályázhat, a jelenlegi felépítményeket nem építheti vissza.
 • Az Ajánlattevőnek vállalni kell a beadási határidő lejártától számított 90 napos ajánlati kötöttséget.
 • Javasolt tevékenységi körök: kávézó, szendvicsező, cukrászda-fagylaltozó, pékség, virágbolt, újság-könyvesbolt, trafik. A pavilonokban végezhető tevékenységeknek igazodniuk kell a Fő tér és Szentlélek tér műemléki hangulatához és növelniük kell a tér közösségi, kulturális és turisztikai hasznosítását. Az Önkormányzat fent tartja a jogot a nem megfelelőnek tartott tevékenységi körű pályázatok kizárására.
 • A nyertes Ajánlattevő feladata a kialakítandó pavilon közvetlen rendezése, fenntartása, valamint a tevékenység függvényében (pl. vendéglátó egység) illemhely létrehozása és annak üzemeltetése.
 • Az Ajánlattétel a bérleti díj összegére történik. Az Önkormányzat abban az esetben, ha a beadási határidőig több, megfelelő tevékenységi kört vállaló pályázat érkezik be, az Ajánlattevőkkel tárgyalást folytathat le, továbbá a bérleti díj nagyságára licitet tarthat.
 • Befizetendő pályázati biztosíték: 500.000.- Ft. A pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára kell átutalni, és az erről szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni szükséges. A közlemény rovatban fel kell tüntetni „Óbuda Kapuja 1. pályázat”.

Városépítészeti előírások és szempontok:

 • A pályázatoknak a benyújtás időpontjában meg kell felelniük valamennyi hatályos jogszabályban foglalt előírásnak, így különösen Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló 20/2018.(VI.26.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: ÓBÉSZ) foglaltakkal. Tekintettel a pályázati felhívás tartalmára, az ÓBÉSZ 15. §-ában meghatározott előírások és szabályok betartása kiemelt jelentőséggel bírnak.
 • Jelenleg a terület beépítettsége heterogén, több különböző szerkezeti kialakítású, építészeti megjelenésükben nem egységes pavilonok láthatóak. A tervezett új beépítés során fontos az egységes építészeti megjelenés.
 • A tervezett új pavilonok anyaghasználatában, valamint építészeti megjelenésben illeszkednie kell a műemléki környezethez.
 • Javasolt a földszintes kialakítás.
 • Anyaghasználat: fém, üveg, esetleg fa használat, valamint a szomszédos múzeum tematikájához csatlakozóan Vasarely motívumok inspiratív használata.
 • A pavilonok melletti zöldfelület együtt tervezendő az új épületekkel.
 • Konténer szerkezetű épületek használata nem kizárt, azonban ebben az esetben is szükséges igazolni a műemléki környezethez történő illeszkedést.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az Ajánlattevő megnevezését, pontos címét, e-mail címét, mobilszámát.
 • Az Ajánlattevő bérleti díj összegére tett ajánlatát havi bontásban, mely a minimálisan meghatározott négyzetméterárnál alacsonyabb nem lehet.
 • Az eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciáját.
 • A tervezett tevékenységének kialakítására, üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit tartalmazó üzleti tervét.
 • A felhívásban rögzített városépítészeti előírásoknak megfelelő, az 1. sz. mellékletben jelölt helyszínekre tervezett pavilon(ok) koncepció szintű műszaki tervét.
 • A megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását, ennek hiányában Ajánlattevő nyilatkozatát arra, hogy a szükséges engedélyeket a szerződéskötésig beszerzi.
 • Az Ajánlattevő nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén a teljes bérleti időszakban a pavilon állagát kifogástalan, esztétikus állapotban fenntartja, a vállalt tevékenységi kör bővítését, megváltoztatását csak az Önkormányzat előzetes, írásos hozzájárulása esetén kezdeményezi. Ennek biztosítására bruttó 500 ezer Ft kauciót (óvadék) kell befizetni, mely összeg visszajár a bérleti szerződés rendes megszűnése esetén.
 • A jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát.
 • A természetes személy esetében a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát.
 • A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást (banki kivonat).
 • A jelen felhívásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, nyilatkozatokat.
 • Az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, az Önkormányzat jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.
 • Az Ajánlattevő bankszámla számát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosának nevét, címét, adószámát, melyre a biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.
 • Igazolást arról, hogy az Ajánlattevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat, illetőleg Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

Nem nyújthat be pályázatot:

 • Aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban.
 • Aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget.

A pályázat lebonyolítója:

Az Önkormányzat nevében eljáró Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kiíró). Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. 17.

Pályázat elbírálásának módja:

 • Az Ajánlattevő az elbírálás során előnyben részesül, amennyiben benyújtott pályázata a 18018 hrsz-ú terület egészére kiterjedő, a műemléki környezetbe illő koncepciótervvel, valamint üzemeltetési koncepcióval rendelkezik, egyben vállalja a teljes terület tisztántartását, az utak kivételével.
 • A pályázatok zártközű bontását és kiértékelését követően Kiíró írásban értesíti az Ajánlattevőket az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy az Ajánlattevőktől hiánypótlás formájába további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót (pl. tárgyalást és/vagy licitet) bonyolítson le.
 • A beérkezett ajánlatok ismeretében II. fordulóra kerülhet sor. Annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről a megjelölt tevékenység, a műszaki terv tartalma, és bérleti díj összegének függvényében az Önkormányzat illetékes testülete határoz, amiről Kiíró az érintetteket írásban értesíti.
 • A pályázat elbírálására a kiírónak 30 naptári nap áll rendelkezésére. A pályázat eredményéről a szakmai zsűri javaslata alapján a Képviselőtestület, vagy átruházott hatáskörben az Önkormányzat illetékes bizottsága dönt.
 • A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 munkanapon belül az Önkormányzat bérleti szerződést köt a nyertes Ajánlattevővel.
 • Ha a nyertes Ajánlattevő a megállapodást önhibájából 15 munkanapon belül nem köti meg, elveszíti a pályázati biztosítékot, és a soron következő pályázót kell a megállapodás megkötésére felhívni.
 • A nem nyertes Ajánlattevőknek az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül az Önkormányzat visszautalja a pályázati biztosítékot a pályázó által megadott bankszámlaszámra.
 • Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

A bérleti szerződés:

 • Határozott 5 + 5 év időtartamra jön létre.
 • A terület tulajdonosa Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.
 • A megállapodás megkötésével a befizetett pályázati biztosíték óvadékká alakul.
 • A kialakítandó pavilonban folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, amelyek beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladata.
 • A nyertes ajánlattevő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a kivitelezést teljeskörűen megvalósítani, valamint a folytatandó tevékenységet teljeskörűen megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a pavilonban folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét az Önkormányzat részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély, illetve külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben a nyertes Ajánlattevő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte.
 • A nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a kialakítandó pavilonban folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén az Önkormányzattal szemben követelése nincs.
 • A közüzemi díjak fizetése a nyertes Ajánlattevő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a közmű szolgáltatókkal a díjfizetésre megállapodást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval.
 • A kialakítandó pavilont körülvevő közterület takarítása, síkosság mentesítése, gondozása saját költségviselésben a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázat benyújtási határideje: 2020. október 15. 16.00 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 17.).

Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban, magyar nyelven szükséges benyújtani a fenti címen személyesen, vagy postai úton. Postai úton történő beküldéskor a benyújtási határidőig beérkezett pályázatokat áll módunkban elfogadni.

A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható Horváth Dániel vezető projektmenedzsertől, e-mail: horvath.daniel@obvf.hu vagy Teppert Zsolt pályázati projektmenedzsertől, e-mail: teppert.zsolt@obvf.hu. Tel.: +36-1-244-8225.

A pályázati felhívás elérhető az Önkormányzat honlapján, a www.obuda.hu/obudakapuja1 címen.

Pályázati anyagok letöltése:

Óbuda-Békásmegyer, 2020. augusztus 31.

Kérdések-válaszok

2020. szeptember 04.

1. Kérdés: Amennyiben a pályázatot több különböző cég szeretne közösen pályázatot benyújtani a területre, abban esetben nekik jogi formát kell ölteniük, például egy Konzorcium megalakításával, vagy elegendő egy Együttműködési szerződés keretében megállapodniuk a közös indulásról?

Válasz: Amennyiben egy pályázatot több cég szeretne együttesen benyújtani, nem elegendő az együttműködési megállapodás, ebben az esetben közös konzorciumot szükséges létrehozni, a konzorciumi megállapodásban rögzíteni szükséges az alábbiakat:

  • a pályázati feltételeket, kötelezettségeket az egyes szervezetek milyen formában teljesítik,
  • a pavilonokat körülvevő terület üzemeltetési feladatainak egymás közötti megosztását,
  • a megvalósítás során a fejlesztési feladatok miként oszlanak meg az egyes szereplők között,
  • a pavilonok létrehozásakor a tulajdoni viszonyok hogyan oszlanak meg,
  • a bérleti szerződések megkötésére való tekintettel a bérleti díjfizetési kötelezettség milyen arányban oszlik meg a pályázó szervezet között.

Amennyiben több szervezet közösen nyújtja be pályázatát, abban az esetben is minden szervezet részéről szükséges benyújtani a pályázati felhívásban felsorolt kötelezően benyújtandó dokumentumokat! Ebben az esetben is minden pavilonra kiterjedően, szervezetenként szükséges benyújtani az üzemeltetésre vonatkozó javaslatot!

2. Kérdés: Pályázati feltételek, első bekezdés – „Az Önkormányzat a nyertes Ajánlattevővel a pavilon és a hozzá kapcsolódó igény szerinti nagyságú terület (pl. előtér, terasz, előkert, illemhely) használatára bérleti szerződést köt.” – Mit jelent az igény szerinti nagyságú terület? Ez esetleg túl lóghat a 18018 terület telekhatárán? Milyen kötelezettségek terhelik a bérlőt ezen terület tekintetében?

Válasz: A pályázó a pályázatában egyrészt a megpályázandó tevékenység folytatásához közvetlenül szükséges terület bérbevételére adja be a pályázatot, másrészt vállalnia kell a kapcsolódó terület (járdák, zöldterület, növénysávok, illemhely stb.) fenntartását is. A pavilon és a hozzá kapcsolódó terasz, egyéb kereskedelmi terület nagysága a bérleti díjfizetés alapja. A bérbevételi kérelemmel érintett terület, azaz a kereskedelmi tevékenység számára igénybe vett terület nem lóghat túl a 18018 hrsz-en! A fenntartással érintett területre, amely adott esetben a 18018 hrsz-en is túllóghat, bérleti díjfizetési kötelezettség nem áll fenn. A pályázat bírálati szempontját képezi a fenntartásra vállalt terület nagysága. A fenntartásba bele tartozik a járdák, zöldterületek fenntartása, illetve a területen található hulladékgyűjtők ürítése is.

3. Kérdés: Pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, második bekezdés – „Az Ajánlattevő bérleti díj összegére tett ajánlatát havi bontásban, mely a minimálisan meghatározott négyzetméterárnál alacsonyabb nem lehet.” Mit jelent (mennyi) a minimálisan meghatározott négyzetméter ár?

Válasz: A kiíró nem szabott meg minimálárat.

4. Kérdés: Pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell tizenegyedik bekezdés „A jelen felhívásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, nyilatkozatokat.” A pályázati felhívásból összeszedhetőek azok a feltételek, amelyeket a pályázónak teljesítenie kell, de szerencsésebb lenne, ha a kiíró szedné össze azokat a feltételeket, amelyek teljesülését elvárja. Ezért javasolnánk, hogy egy „minta” Kötelezettségvállalási nyilatkozatot állítson össze a kiíró, így egységesen minden pályázó ugyanazt a tartalmú nyilatkozatot írná alá.

Válasz: A javaslatot befogadjuk, a honlapon elérhetővé tesszük a pályázathoz benyújtandó nyilatkozat sablonját, mely letölthetővé válik a www.obuda.hu/obudakapuja1 linken.