BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

PÁLYÁZAT közösségi funkciót erősítő építmény kialakítására és üzemeltetésére Harsánylejtőn

2021. 09 06., 10:52

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázatot hirdet a Borsikafű utca és a Kocsis Sándor út találkozásánál fekvő (hrsz.: 20655/189) sarokterületen közfunkciót is ellátó kereskedelmi és vendéglátó egységként működő építmények kialakítására és üzemeltetésére, melyek hozzájárulnak a környékbeli lakosság számára hozzáférhető közösségi funkciók erősítéséhez.

 1. A pályázat tárgyának általános ismertetése:

Óbuda-Békásmegyer hegyvidéki részén, a Harsánylejtő központi elhelyezkedésű területén lévő Budapest III., 20655/189 hrsz alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a Kiíró 1/1-es tulajdonában lévő beépítetlen, ÓBÉSZ övezeti tervlapja alapján Zkp-Kk2 besorolású, 2696 m2 területű telek, amelynek az építési területen belül maximum 2%-a terepszint felett beépíthető a részletes előírásoknak megfelelően, az ÓBÉSZ 229.§, 230.§ (1) bekezdés h) pont és (3)-(5) bekezdés, valamint 231.§ (7) bekezdés szerint. A pályázat tárgyát a telken új, a felhívás városépítészeti előírásait és funkcionális szempontjait figyelembe vevő, esztétikus megjelenésű építmény kialakítása, a kapcsolódó terület közösségi célú hasznosítása, valamint ezek üzemeltetése képezi.

A kialakítandó építmény a nyertes Pályázó tulajdonát képezi. A Kiíró a tulajdonában álló terület használatát a nyertes Pályázó számára bérleti díj ellenében biztosítja. Az ajánlat a bérleti díj összegére vonatkozik, azonban a bírálat tárgyát képezi, az építményben végzett kereskedelmi, vendéglátóipari tevékenység jellege, típusa, továbbá a Pályázó további vállalásai (pl. területrendezés; területüzemeltetés, illemhely létesítése és üzemeltetése; szabadidős, közösségi funkciók létrehozása és működtetése). A bérbevétel nem a teljes ingatlanra vonatkozik. A bérelt terület az ÓBÉSZ által meghatározott építési helyen belüli terület lehet.

Az ingatlan pontos megjelölését a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. Az ingatlan igény szerint bármikor megtekinthető, a Kiíró szervezett helyszíni bejárást nem biztosít.

 1. Pályázati feltételek:
  1. A Kiíró a nyertes Pályázóval az Ingatlan vonatkozásában bérleti szerződést köt, az Ingatlanon kialakítandó teljes építmény és a hozzá kapcsolódó kereskedelmi célú terület (pl. előtér, terasz, előkert) bérbeadása, valamint a Pályázó vállalása szerinti terület üzemeltetése céljából.
  2. A Kiíró az építmény telepítésével tulajdoni és földhasználati jogot nem ad a nyertes Pályázó számára.
  3. A bérleti jogviszony tervezett kezdő időpontja: 2022. március 1.
  4. A hasznosítás időtartama: 5 év határozott idő, mely a bérlő kérelmére automatikusan további 5 év határozott időtartamra hosszabbítható, ha és amennyiben a bérlő a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének folyamatosan, határidőben és hiánytalanul eleget tett.
  5. A Pályázó kötelessége a pályázathoz legalább koncepció szintű műszaki tervet (koncepcióterv) a 2. melléklet szerinti minimális tartalommal benyújtani, valamennyi tervezett pályázati elemre kiterjedően (pl. az építmény(ek)ről, területrendezés esetén a kapcsolódó beavatkozásokról). A tervnek meg kell felelnie a felhívás városépítészeti előírásainak.
  6. A pályázathoz mellékelni szükséges üzemeltetési koncepciót, melyben nyilatkozni szükséges az építmények és a kapcsolódó területek üzemeltetésére vonatkozó konkrét vállalásokról. Elvárás annak ismertetése, hogy a Pályázó milyen módon vállalja az ingatlan (hrsz.), illetve adott esetbe a hozzákapcsolódó (hrsz-en kívüli) közterület vagy annak egy részének tisztántartását, karbantartását.
  7. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a közösségi funkció erősítését célzó tevékenységek bemutatását tartalmazó dokumentumot. Elvárás, hogy az építmény által kínált kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltatás, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások hozzájáruljanak a létesítmény közösségi térként való működéséhez, teremtsen lehetőséget találkozásokra, közösségi programokra a környéken élők és az idelátogatók számára. Ilyen lehet például kerékpártároló, kerékpáros szolgáltatások, árnyékolás kialakítása, fiatalok számára kültéri sportolási lehetőség (pl. pingpong, tollas) biztosítása, wifi biztosítása, valamint sport- és szabadidős eszközök biztosítása.
  8. A meglévő funkciók további működését biztosítani kell. A meglévő sportpálya elhelyezkedése változtatható, viszont a jelenlegi méretben helyre kell állítani. Nyertes pályázónak a kivitelezés során általános helyreállítási kötelezettsége van a Kiíróval egyeztetett módon.
  9. Közösségi funkció kialakítása és fenntartása esetén, amennyiben azok üzletszerű hasznosítására nem kerül sor és önmagukban profitot nem fognak termelni, úgy a bérleti díj kizárólag az Ingatlannak a kialakítandó felépítmények és a hozzá kapcsolódó funkciók alatti területére vonatkozik, nyertes Pályázónak a közösségi funkció céljára igénybe vett területért bérleti díjat nem kell fizetnie.
  10. A pályázat benyújtható az érintett hrsz-en belüli részterületre, és azon belül 1 építmény kialakítására és üzemeltetésére, valamint benyújtható a teljes területre vonatkozó átfogó koncepcióval.
  11. A területen a közművek kiépítése a nyertes Pályázó feladata.
  12. Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanrészben általa, saját költségén megvalósítandó munkálatok (tereprendezés, telken belüli parkolók, sportpálya áthelyezése, közműbekötések, esetleges világítás kiépítése stb.) teljes körűen a Bérbeadó tulajdonába mennek át, a Bérbeadó Önkormányzattal szemben semminemű beszámítási, kártérítési, jóváírási vagy tulajdonjogi igénnyel nem léphet fel a bérleti jogviszony megszűnését követően.
  13. A nyertes Pályázó kötelessége az építmény engedélyezési terveinek elkészítése, illetve engedélyeztetése. A nyertes Pályázó feladata a szerződéskötést követően a végleges tervdokumentáció elkészítése és a főépítész által jóváhagyott terv szerint az építmény megépítése, a működéshez, az üzemeltetéshez és a használathoz szükséges engedélyek beszerzése.
  14. A kialakítandó új építmény tovább bérbeadását, illetve harmadik személy részére történő használatba adását a jelenlegi rendeletek nem teszik lehetővé, így az szigorúan tilos.
  15. A területen található faállomány ritkítása szigorúan tilos, a meglévő fákat figyelembe kell venni a tervezés során, a végleges tervekhez a kerületi főkertész jóváhagyása szükséges.
  16. A fák és a zöldfelületek védelme kiemelt cél, az új favédelmi szabványok figyelembevételével az épület környezetére és a parkoló fásítására vonatkozóan a III. kerületi főkertész és főépítész által jóváhagyott tájépítészeti terv szükséges.
  17. A Pályázónak vállalni kell a beadási határidő lejártától számított 180 napos ajánlati kötöttséget.
  18. Ajánlott tevékenységi körök: kávézó, szendvicsező, cukrászda-fagylaltozó. Az építményben végezhető tevékenységnek igazodnia kell az ingatlan meglévő funkcióihoz (pl. játszótér, sportpálya), és erősítenie kell az ingatlan közösségi, szabadidős hasznosítását. Az ingatlanon a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti vendéglátóhely üzlettípusok üzemeltetése végezhető: 2. Büfé; 3. Cukrászda; 4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely; 10. Alkalmi vendéglátóhely. A Kiíró fenntartja a jogot a nem megfelelőnek tartott tevékenységi körű pályázatok kizárására. A tervezett funkciók nem járhatnak együtt a teljes terület kizárólagos használatával, a szabad megközelítés biztosítása kötelező.
  19. A nyertes Pályázó feladata a kialakítandó építmény közvetlen környezetének rendezése, fenntartása (ennek mértéke az ajánlat részét képezi), valamint a tevékenység függvényében (pl. vendéglátó egység) illemhely létrehozása és annak üzemeltetése.
  20. A Pályázónak vállalnia szükséges, hogy a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 napon belül az ingatlant birtokba veszi, amennyiben ez nem teljesül, abban az esetben 50.000 Ft/nap összegű kötbér kerül kiszámlázásra a bérlő részére.
  21. Az Ajánlatot a bérleti díj összegére kell tenni. A Kiíró a Pályázókkal tárgyalást folytathat le, továbbá abban az esetben, ha a beadási határidőig több, megfelelő tevékenységi kört vállaló pályázat érkezik be, a bérleti díj nagyságára licitet tarthat.
  22. Befizetendő pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft. A pályázati biztosíték összegét a Kiíró Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára kell átutalni, és az erről szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni szükséges. A közlemény rovatban fel kell tüntetni „Harsánylejtő pályázat”. A pályázat abban az esetben kerül befogadásra, ha a pályázati biztosíték összege az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapon 11:00 óráig megérkezik a Kiíró fent megadott bankszámlaszámára.

 

 1. Közös ajánlattételi lehetőség:

Amennyiben egy pályázatot több cég szeretne együttesen benyújtani, közös konzorciumot szükséges létrehozni, a konzorciumi megállapodásban rögzíteni szükséges az alábbiakat:

 1. a konzorcium tagjait egyetemleges felelősség terheli a szerződés teljesítésére vonatkozóan,
 2. a pályázati feltételeket, kötelezettségeket az egyes szervezetek milyen formában teljesítik,
 3. az üzemeltetés feladatainak egymás közötti megosztását,
 4. a megvalósítás során a fejlesztési feladatok miként oszlanak meg az egyes szereplők között,
 5. az építmény vonatkozásában a tulajdoni viszonyok hogyan oszlanak meg,
 6. a bérleti szerződések megkötésére való tekintettel a bérleti díjfizetési kötelezettség milyen arányban oszlik meg a pályázó szervezetek között.

Amennyiben több szervezet közösen nyújtja be pályázatát, abban az esetben is minden szervezet részéről szükséges benyújtani a pályázati felhívásban felsorolt kötelezően benyújtandó dokumentumokat! Ebben az esetben is szervezetenként szükséges benyújtani az üzemeltetésre vonatkozó javaslatot!

 

 1. Városépítészeti előírások és szempontok:
  1. A tervezett új beépítésre vonatkozóan fontos az egységes építészeti megjelenés.
  2. Javasolt a földszintes, teraszos kialakítás.
  3. Anyaghasználat: fém, üveg, esetleg fa használat.
  4. Az építmények melletti zöldfelület együtt tervezendő az új épületekkel.
  5. Konténer szerkezetű épületek használata nem kizárt.
  6. Kiíró az építmény és az új funkciók elhelyezésére elsősorban a kijelölt építési hely figyelembevételével az Ingatlan Borsikafű utca és a Kocsis Sándor út találkozása felé eső részen való kialakítást preferálja.
  7. A rendeltetési egységhez előírt parkolómennyiség biztosítása a HRSZ-en belül a nyertes Pályázó feladata, ezzel a koncepcióterv elkészítésekor is számolni kell. Az előírt parkolómennyiséget a meglévő parkolóállományon felül szükséges biztosítani.
  8. A pályázatoknak a benyújtás időpontjában meg kell felelniük valamennyi hatályos jogszabályban foglalt előírásnak, így különösen Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Kiíró Képviselő-testületének Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló 20/2018.(VI.26.) Kiírói rendeletében (a továbbiakban: ÓBÉSZ), valamint Óbuda-Békásmegyer Településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) Ök. rendeletben (TKR) foglaltakkal.
 1. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A Pályázó megnevezését, pontos címét, e-mail címét, mobilszámát.
  2. A Pályázó bérleti díj összegére tett ajánlatát havi bontásban.
  3. Az eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciáját.
  4. A tervezett tevékenységének kialakítására, üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit tartalmazó részletes üzleti tervét, pénzügyi tervvel ellátva.
  5. A felhívásban rögzített városépítészeti előírásoknak megfelelő, az 1. sz. mellékletben jelölt ingatlanra tervezett építmény(ek) koncepció szintű műszaki tervét.
  6. A megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását, ennek hiányában Pályázó nyilatkozatát arra, hogy a szükséges engedélyeket a szerződéskötésig beszerzi.
  7. A Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén a teljes bérleti időszakban a bérleti díjat és az esetleges közüzemi költségeket megfizeti, az Ingatlan és az építmény állagát kifogástalan, esztétikus állapotban fenntartja, a vállalt tevékenységi kör bővítését, megváltoztatását csak a Kiíró előzetes, írásos hozzájárulása esetén kezdeményezi. Ennek biztosítására szerződéskötéskor három havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót (óvadék) kell befizetni, mely összeg visszajár a bérleti szerződés rendes megszűnése esetén.
  8. A jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát.
  9. A természetes személy esetében a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát.
  10. A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást (banki kivonat).
  11. A jelen felhívásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, nyilatkozatokat.
  12. A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyerteseként a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, a Kiíró jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.
  13. A Pályázó bankszámla számát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosának nevét, címét, adószámát, melyre a biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.
  14. Igazolást arról, hogy a Pályázó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat, illetőleg Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

6. Nem nyújthat be pályázatot:

 1. Aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban.
 2. Aki a Kiíróval szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget.

7. A pályázat lebonyolítója:

Az Önkormányzat nevében eljáró Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító). Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. 17.

 1. Bírálati szempontok, súlyozás:
Szempont Súly Pontszám
1.  Bérleti díj mértéke 70% Megítélt % 70
Bérleti díj megajánlott teljes havi összege (havi díj) 70
2. Koncepció szintű műszaki terv – üzemeltetési koncepció 15% Maximum megítélhető % 15
Közterület (pl. parkoló, zöldfelületek) tervezettsége, minősége 5
Üzleti terv megalapozottsága 5
Kereskedelmi, vendéglátó tevékenység típusa, minősége 5
3. Egyéb vállalások 15% Maximum megítélhető % 15
Közösségi (pl. sport, szabadidős) funkciók jellege, mennyisége 5
Fenntartási, üzemeltetési feladatok értéke, mennyisége 5
Fenntartott, karbantartott terület mérete 5
Összesen 100% 100

 

 1. Pályázat elbírálásának módja:
 1. A Pályázó az elbírálás során többletpontban részesül (5 pont), amennyiben benyújtott pályázata a 20655/189 helyrajziszámú terület egészére kiterjedő koncepciótervvel, valamint üzemeltetési koncepcióval rendelkezik, egyben vállalja a teljes terület rendezését, kaszálását, tisztántartását. Több nyertes pályázat esetén a terület tisztántartásának mértéke tárgyalás keretében kerül meghatározásra, felosztásra.
 2. A pályázatok zártközű bontását és kiértékelését követően Kiíró írásban értesíti a Pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázóktól hiánypótlás formájába további információkat kérjen be, szükség esetén tárgyalást, továbbá licitet bonyolítson le. Kiíró a hiánypótlás során formai szempontból teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít, azonban lényegi tartalmi, koncepcionális módosítás a hiánypótlás során nem tehető, kizárólag a Pályázó által benyújtott pályázati anyag tartalmi kiegészítésére, pontosítására van mód. Az eredetileg benyújtott pályázattól lényegesen eltérő, új ajánlat nem tehető.
 3. A beérkezett ajánlatok ismeretében II. fordulóra kerülhet sor. Annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről a megjelölt tevékenység, a műszaki terv tartalma és a bérleti díj összegének függvényében a Kiíró illetékes bizottsága határoz, amiről Kiíró az érintetteket írásban értesíti.
 4. A pályázat elbírálására a kiírónak 45 naptári nap áll rendelkezésére. A pályázat eredményéről a szakmai zsűri javaslata alapján az Önkormányzat illetékes bizottsága dönt.
 5. A pályázat eredményének kihirdetését követően 30 munkanapon belül a Kiíró bérleti szerződést köt a nyertes Pályázóval.
 6. Ha a nyertes Pályázó a bérleti szerződést önhibájából 30 munkanapon belül nem köti meg, elveszíti a pályázati biztosítékot, és a soron következő pályázót kell a bérleti szerződés megkötésére felhívni, amennyiben az szakmailag megfelel a pályázati felhívásnak.
 7. A nem nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követő 30 munkanapon belül a Kiíró visszautalja a pályázati biztosítékot a Pályázó által megadott bankszámlaszámra a második érvényes pályázatot adó kivételével. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes pályázóval meghiúsul a bérleti szerződés megkötése és a terület birtokbaadása, ezáltal nem jön létre az ügylet, abban az esetben Kiíró a második érvényes pályázóval kössön bérleti szerződést. Második érvényes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy ajánlatát az eredményhirdetést követően legalább 90 napig fenntartja.
 8. A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

10. A bérleti szerződés:

  1. 5 év határozott időtartamra jön létre, mely a bérlő kérelme esetén további 5 év határozott időtartamra hosszabbítható, ha és amennyiben a bérlő a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének folyamatosan, határidőben és hiánytalanul eleget tett.
  2. A bérleti szerződés aláírása közjegyző előtt történik.
  3. A terület tulajdonosa és bérbeadója Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat.
  4. A megállapodás megkötésével a befizetett pályázati biztosíték beleszámít az óvadék összegébe.
  5. A kialakítandó építményben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, amelyek beszerzése a nyertes Pályázó feladata.
  6. A megvalósítással kapcsolatos minden felmerülő költség a nyertes Pályázót terheli, a megvalósítás során kötelező műszaki ellenőrt biztosítani, továbbá a megvalósult állapotról megvalósulási tervet átadni a tulajdonos Önkormányzat részére.
  7. A nyertes Pályázó köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a kivitelezést teljeskörűen megvalósítani, valamint a folytatandó tevékenységet teljeskörűen megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt az építményben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a Kiíró részére a bérleti szerződés aláírásától számított 7 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély, illetve külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben a nyertes Pályázó kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte.
  8. A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a kialakítandó építményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a Kiíróval szemben követelése nincs.
  9. A közüzemi díjak fizetése a nyertes Pályázó kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a szükséges közműveket köteles magának kiépítteteni, a mérőórákat a nevére íratni, a közmű szolgáltatókkal a díjfizetésre megállapodást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval.
  10. A kialakítandó építményt körülvevő terület (pl. zöldterület, járda, parkoló) takarítása, gyommentesítése, síkosságmentesítése, gondozása saját költségviselésben a nyertes Pályázó kötelezettsége. A gondozásba kötelező önkormányzati feladatként a köztéri hulladékgyűjtők ürítése, és a fásszárú növények fenntartása kivételt képez, azok nem képezhetik az ajánlat részét. A karbantartandó terület mérete az Ajánlat részét képezi.
  11. A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felépítményt a bérlő saját költségén köteles elbontani, és a területet a Bérbeadóval egyeztetett módon kiürítve köteles átadni a tulajdonos Önkormányzat számára. Bérlőnek a felépítményen kívül beépített elemek (pl. közműbekötések, parkoló, világítás) vonatkozásában elbontási kötelezettsége nem áll fenn. Ebben az esetben Bérlőnek a bontási tevékenységet a Bérbeadóval egyeztetett módon és kizárólag a Bérbeadó engedélyével van lehetősége elvégezni. A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a bérlőnek a felépítmény és az általa végzett beruházások vonatkozásában semminemű megtérítési igénye nincsen a Bérbeadóval szemben. Amennyiben erre a Bérbeadó által kiküldött hivatalos felszólításban megjelölt határidőig nem kerül sor, és emiatt a bontásról a Kiírónak szükséges gondoskodni, ebben az esetben a bontás és a terület állapotának helyreállításával kapcsolatos valamennyi költséget Kiíró jogosult a nyertes Pályázóra terhelni.
 1. A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati felhívás megjelenésétől számított 45 nap.

A pályázatok benyújtásának helye: személyesen és postai úton Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. irodája (cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 17.). Elektronikusan: info@obvf.hu címre.

A tartós járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel lehetőség van a pályázatok elektronikus úton történő benyújtására is. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázatra való online jelentkezés (díjmentes regisztráció). A regisztráció keretében jelezni szükséges az alábbi adatokat:

 • a pályázó szervezet cégadatai (cégnév, székhely, adószám, képviselő neve – konzorcium esetében a konzorcium vezetőjére vonatkozóan),
 • a kapcsolattartásra vonatkozó információk (kapcsolattartó neve, telefonszáma, email- és postai címe).

Mind a regisztrációt, mind az elektronikus pályázatokat az info@obvf.hu címre várjuk.

A regisztráció akkor teljes, ha a pályázó szervezet az info@obvf.hu címről e-mailes visszaigazolást kap. A jelentkezést a pályázati határidő előtt legkésőbb 3 munkanappal meg kell tenni. Hiányos jelentkezés esetén az esetleges adatpótlásokat követően visszaigazolás a pályázat benyújtása előtti utolsó munkanapon 16.00 óráig adható ki.

Személyes és postai úton a pályázatokat zárt borítékban, papíron 1 példányban és digitálisan 1 adathordozón szükséges benyújtani. Elektronikus pályázat esetén a dokumentáció emailen pdf-formátumú melléklet(ek) formájában nyújtható be. Nagy terjedelmű csatolmány esetén a fájlok linken történő megosztása, fájlküldő használata megengedett. Postai úton történő beküldéskor a benyújtási határidőig beérkezett pályázatokat áll módunkban elfogadni. A pályázatokat magyar nyelven várjuk.

A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható Dr. Horváth Dániel vezető projektmenedzsertől, e-mail: horvath.daniel@obvf.hu vagy Putz Eszter pályázati projektmenedzsertől, e-mail: putz.eszter@obvf.hu. Tel.: +36-1-244-8225.

Pályázat  dokumentumai ( kattinásra letölthető):

1.melléklet: Az építmény elhelyezésére igénybevehető terület helyszínrajza

2. melléklet_Koncepció szintű műszaki terv tartalmi elvárásai

3.melléklet_Övezeti tervlap

4. melléklet – Pályázói nyilatkozat sablon