BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasházak akadálymentesítésére – 2023

2023. 04 12., 15:25

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató/Önkormányzat) Képviselőtestületének a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 13/2023. (III.23.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére a lakóépületek teljes vagy részleges akadálymentesítésére.

A részleges akadálymentesítés a társasház közös területének adaptációja egy meghatározott lakó fizikai-érzékszervi korlátozottságának figyelembe vételével. Fontos, hogy a részleges akadálymentesítés során elvégzett beavatkozás nem lehetetlenítheti el a későbbi teljes körű akadálymentesítési beruházások megvalósítását.

 A pályázat lebonyolítója: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.

 A pályázók köre:

Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be, amelyeknek az Önkormányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült és a megállapodást/támogatási szerződést nem az abban foglaltak szerint teljesítette, a támogatás megítéléséről szóló döntéstől számított két éven belül nem kaphat újabb támogatást.

Támogatható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a társasházi közös tulajdonban lévő épületrészek külső és belső akadálymentesítésére használható fel, az ehhez kapcsolódó, alábbiakban felsorolt felújítási és korszerűsítési munkálatokhoz:

 1. a) bejáratok akadálymentesítése (pl. megfelelő szabad szélességű nyílászáró kialakítása, ajtók nyitási irányának megváltoztatása, alternatív ajtónyitási módszer kialakítása), bejárati (külső, belső) lépcsők akadálymentes átalakítása, küszöbök megszüntetése, csökkentése, küszöbrámpa kialakítása), lépcsőt kiegészítő rámpa vagy emelőberendezés kialakítása, kaputelefon felszerelése.
 2. b) lépcsőházak fizikai akadálymentesítése (új rámpa építése, meglévő felújítása, lift építése, járóképes lakó esetén korátlift létesítése (amennyiben a lépcsőház geometriai adottságából kifolyólag felvonó nem alakítható ki és a korlátlift a társasház kiürítését nem akadályozza), – elektromos szerelvények, aljzatok, kapcsolók áthelyezése, korszerűsítése), elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése.
 3. c) fény / hang / rezgő jelzést adó eszközök kiépítése (pl. ajtónyitás, lift kezelőpanel cseréje, akadálymentes menekülési útvonalak biztosítása), akadálymentesítése.
 4. d) taktilis burkolati jelzések elhelyezése, egyéb vizuális akadálymentesítés (pl. piktogramok, nagy kontrasztú veszélyt jelző festések, Braille információs táblák, kontrasztos, taktilis vezetősáv felvonó kezelőpaneljéhez vezetve, egyéb közös helyiségekhez pl. szeméttároló, mélygarázs stb.) kiépítése.

Önállóan nem támogatható, azonban az a)-d) pontokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások  (pl. kaputelefon, padlóburkolatok csúszásmentesítését célzó beavatkozások, tűzvédelemhez kapcsolódó munkák, világítás fejlesztése).

A támogatható tevékenységek bármelyik esélyegyenlőségi célcsoportot célozhatják (pl. látássérült- és/vagy mozgássérült emberek, idős lakók, babakocsival közlekedők). A pályázaton elnyert támogatás a fentiekben meghatározott munkák kivitelezési és lebonyolítási közvetlen költségeire (tervezés, szakértői díjak, felelős műszaki vezető díja, műszaki ellenőr díja) használható fel.

A pályázat tervezése és megvalósítása során az alábbi előírások megtartása kötelező:

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az akadálymentesítés során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) előírásait, továbbá  a Magyar Szabványügyi Testület által közzétett alábbi szabványok vonatkozó hatályos szabályait kell alkalmazni:

 • MSZ EN 17210 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Működési követelmények
 • MSZ CEN/TR 17621 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Műszaki teljesítőképességi kritériumok és előírások
 • Felvonó telepítése esetén az MSZ EN 81-70 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók
 • Taktilis burkolati jelek esetén az ISO 23599 Assistive products for blind and vision-impaired persons — Tactile walking surface indicators vagy CEN/TS 15209 Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone

Felelős műszaki vezető vagy műszaki ellenőr alkalmazása minden felújítási munka esetében kötelező.

Egy társasház ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására – függetlenül a pályázat típusától, és a beadás évétől – csak egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás finanszírozása

A támogatás forrása, keretösszege: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított bruttó 10.000.000 Ft keretösszeg

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású.

A támogatás mértéke: A pályázónként elnyerhető legmagasabb támogatási összeg: bruttó 1.000.000 Ft.

Támogatási intenzitás: maximum 70%, de bruttó 1 000 000 Ft-ot nem haladhatja meg.

A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is munkaóra elszámolással alátámasztva. A munkaóra elszámolás alapja a mindenkori legkisebb havi minimálbér 160-ad része.

 Támogatási időszak

A pályázat kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség a pályázat megjelenését követően kelt számviteli bizonylatokkal (számla) teljesíthető. A számlák teljesítésének dátuma és a kiállításának időpontjának a támogatási időszakra kell esnie. A számlák kiegyenlítésének legkésőbb az elszámolási dokumentáció benyújtásáig meg kell történnie. A pályázati elszámolási dokumentáció benyújtásának határideje: a felújítási munka műszaki átadás-átvételének lezárásától számított 45 napon belül. A felújítási munkák befejezési határideje a támogatási szerződés megkötésétől számított 24 hónapnál hosszabb nem lehet, de a nyertes pályázó köteles a munkálatokat legkésőbb a támogatási szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül megkezdeni.

Fontos, hogy a pályázó a támogatói döntést, illetve a támogatási szerződés megkötését megelőzően saját felelősségre megkezdheti a munkát, ez azonban nem jelent biztosítékot arra, hogy a pályázó támogatásban részesül. Amennyiben a pályázó nem részesül támogatásban, úgy a már megkezdett munkát teljes egészében önerőből kell finanszíroznia.

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 5. (hétfő) 12:00

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) személyesen, vagy postai úton kell benyújtani 1 eredeti példányban.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest., Harrer Pál utca 2.) átvehető pályázati nyomtatványon lehet, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról is.

A benyújtandó pályázat kötelező mellékletei:

 • Pályázati adatlap (1. melléklet, formanyomtatvány)
 • Műszaki adatlap (2. melléklet, formanyomtatvány)
 • Pályázói nyilatkozat (3. melléklet, formanyomtatvány)
 • A pályázaton való részvételről döntő közgyűlési határozat kivonata (társasház esetében), illetve igazgató tanácsi határozat kivonata (lakásszövetkezet esetén), mely tartalmaznia kell a következőket:
 • a tervezett felújítási munkára vonatkozó döntést
 • kiválasztott kivitelező megnevezését, árajánlatának bruttó összegének megjelölését
 • a felújításra biztosított pénzügyi forrás megjelölésére vonatkozó döntést
 • a pályázó nevében a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést
 • a felelős műszaki vezető vagy a műszaki ellenőr személyére vonatkozó döntést
 • műszaki szakember jogosultsági dokumentumának igazolása (pl. FMV, műszaki ellenőr)
 • A lakóépület és környezete rövid bemutatása különösen akadálymentesítési szempontból, az elvégezni kívánt munkák bemutatásával (vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve) / Amennyiben rendelkezésre áll vagy jogszabály előírja a tervezett felújítási munka műszaki dokumentációja
 • A megpályázott összegre vonatkozó tételes költségbecslés, melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek, melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez
 • A tervezett beruházás várható ütemezésének bemutatása.
 • A tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények, jogosultságok, hatósági engedélyek, hozzájárulások. Engedélyköteles felújítási munka esetében az építési engedély hiteles másolatának beadása kötelező.
 • Átláthatósági nyilatkozat (4. melléklet, formanyomtatvány)
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (5. melléklet, formanyomtatvány)

A benyújtott pályázat 5. mellékletében kerüljön bemutatásra a lakóépülethez közvetlenül csatlakozó járdaszakaszok, közterületek akadálymentességi helyzete, az ezzel kapcsolatos esetleges problémák, akadályok, nehézségek, azok is, melyek a társasházon kívül álló tényezőkből származnak. A Támogató a pályázatok értékelése során megvizsgálja a feltárt konfliktusokat, igényeket és szükség esetén a pályázatok elbírálásával egyidőben, dönt az önkormányzati hatáskörbe tartozó esetleges kiegészítő feladatokról, Támogató azonban nem vállal kötelezettséget azok megvalósítására.

A benyújtott pályázatokat a városfejlesztésért és környezetvédelemért felelős bizottság bírálja el, az eredményről a pályázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

Bírálati szempontok:

 • a felújítással célzott esélyegyenlőségi célcsoport(ok) száma (látássérült, mozgássérült, idősek, babakocsival közlekedők)
 • közvetlenül érintett lakók száma, beavatkozásonként megjelölve (0-10 fő, 11-25 fő, 26-50 fő, 51-100 fő, 100 fő felett)
 • műszaki előkészítettség szintje
 • pénzügyi és időbeli megvalósíthatóság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • a felújítással célzott esélyegyenlőségi célcsoportok nagyobb aránya a lakóépületben élők számához viszonyítva
 • ha a tervezett felújítás elsősorban a bejáratok és lépcsőházak fizikai akadálymentesítését célozza
 • nagyobb önrész vállalása

A támogatás elszámolása:

Elszámolásra a pályázati felhívás „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentuma (6. melléklet), valamit a „Pályázói önrész igazolás” című dokumentuma szolgál (7. melléklet), mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

A pénzügyi és szakmai elszámolással kapcsolatos dokumentumok benyújtása papír alapon szükséges a pályázatot lebonyolító Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. irodájába (1033 Budapest, Fő tér 2., 2. emelet 17.).

A pályázat utófinanszírozású, azaz a benyújtott elszámolási dokumentáció Támogató általi elfogadását követően történik meg a támogatás folyósítása.

A támogatásba részesülő társasház vagy lakásszövetkezet köteles tábla kihelyezésével eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének a pályázati felhívás 8. sz. melléklete szerint.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársától kérhet az alábbi elérhetőségeken:

Noda Zsuzsanna

Telefon: +36 1 244 8225

Mobiltelefon: +36 70 529 8331

E-mail: noda.zsuzsanna@obvf.hu

 

A pályázati felhívás mellékletei (kattintásra letölthető):

1. melléklet: Pályázati adatlap

2. melléklet: Műszaki adatlap

3. melléklet: Pályázói nyilatkozat

4. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

5. melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat

6. melléklet: A támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei

7. melléklet: Önrész igazolás pénzügyi és szakmai beszámolóhoz

8. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség előírásai