BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

Zöldfelület-gondozási pályázat 2022/2.

2022. 06 28., 12:18

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zöldfelületek gondozására – 2022/2

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére.

Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült és a megállapodást/támogatási szerződést nem az abban foglaltak szerint teljesítette, nem kaphat támogatást.

Pályázható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévő, közterületen fekvő zöldfelületek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), kis értékű „kézi szerszámokra” (pl. kapa, gereblye), robbanómotoros vagy elektromos fűnyíró, fűkasza, szegélynyíró és sövénynyíró beszerzésére, valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: locsoló tömlő és tartozékai beszerzése, olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése. A Támogatott az adott előírásokat köteles betartani:

 • A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia. Erre a célra beszerezhetőek az FKF Zrt. logójával ellátott zsákok. Az ilyen zsákokban kihelyezett zöldhulladékot az FKF Zrt. köteles elszállítani.
 • Az esetleges talajcserék során kitermelt föld elszállítása szintén a pályázó feladata a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
 • A pályázat keretén belül kiültetett növények (cserjék, virágok) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata a támogatástól számított minimum egy évig. Amennyiben pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
 • A gondozott területen vegyszeres gyomirtás nem végezhető. (Kizárólag kézi gyomirtás.)
 • A területen meglévő faállomány gondozására kizárólag az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet jogosult, a Főkertész Iroda iránymutatásai alapján. A pályázó a fákon semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.).
 • A Főkertész Irodával történő előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása, bárminemű csonkítása tilos!
 • Amennyiben a pályázó a pályázatban szereplő terület köré kerítés, kerítéselem kihelyezését tervezi, abban az esetben a kerítés típusát, magasságát és elhelyezését az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet illetékes osztályával történő egyeztetést követően lehet kialakítani.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként elnyerhető legmagasabb összeg: 250 ezer Ft.

A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is munkaóra elszámolással alátámasztva.

Támogatott időszak 2022.03.01. – 2022.11.15.

A pályázat kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség a 2022.03.01. és 2022.11.15. közötti időszakban kelt és pénzügyileg kiegyenlített számviteli bizonylatokkal (számla) teljesíthető.

Pályázat elszámolási dokumentáció benyújtásának határideje: 2022.12.31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 1. (hétfő) 12:00

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, vagy postai úton kell benyújtani 1 eredeti példányban (Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) átvehető pályázati nyomtatványon lehet, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról is. https://obuda.hu/blog/palyazati_kategoria/tarsashazi-palyazatok/)

A pályázat kötelező mellékletei:

 • Pályázati adatlap (1. melléklet, formanyomtatvány)
 • Műszaki adatlap (2. melléklet, formanyomtatvány)
 • Pályázói nyilatkozat (3. melléklet, formanyomtatvány)
 • A pályázaton való részvételről döntő közgyűlési határozat kivonata (társasház esetében), illetve igazgató tanácsi határozat kivonata (lakásszövetkezet esetén)
 • A lakóépület és környezete rövid bemutatása, az elvégezni kívánt munkák bemutatásával (vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve)
 • A megpályázott összegre vonatkozó tételes költségbecslés, melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek, melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez
 • Átláthatósági nyilatkozat (4. melléklet)
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (5. melléklet)

A benyújtott pályázatokat az Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, az eredményről a pályázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat az értesítés átvételét követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. A nyertes társasházak/lakásszövetkezetek a pályázott területeket a szerződéskötéstől számított egy éven keresztül kötelesek gondozni, fenntartani.

Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését későbbi pályázatok elbírálásnál előnyként figyelembe veszi.

Bírálati szempontok:

 • zöldfelületi rendszer esztétikájára és fenntarthatóságára gyakorolt hatás
 • kertépítészeti, kertészeti érték
 • környezetvédelmi hatás
 • pénzügyi megvalósíthatóság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • nagyobb önrész vállalása
 • nagyobb terület rendbetételének, ill. gondozásának vállalása
 • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a telepítendő növények kiválasztásakor figyelembe kell venni Óbuda-Békásmegyer településképnek védelméről szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív, ezért nem telepíthető növényfajok listáját tartalmazó 13. mellékletét.

A telepíthető növények listáját a pályázati felhívás „Segédlet – Ültetésre ajánlott növények listája” című, 8. melléklete tartalmazza.

Elszámolás:

Elszámolásra „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentum (6. melléklet), valamit a „Pályázói önrész igazolás” című dokumentum szolgál (7. melléklet), mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról:

(https://obuda.hu/blog/palyazati_kategoria/tarsashazi-palyazatok/)

Segédlet a pályázat benyújtásához, elszámolásához

A támogatás során a korábbi évektől eltérően lehetőség nyílik a zöldfülűetek fenntartáshoz szükséges robbanómotoros vagy elektromos fűnyíró, fűkasza, szegélynyíró és sövénynyíró (motoros eszköz) beszerzésére pályázni. A motoros eszközök beszerzése esetén is biztosítani kell a pályázónak a 30% önerőt, amely lehet további saját forrásból történő beszerzés (pl.: további szerszámok), vagy társadalmi munka (lásd.: pályázati felhívás 7. melléklete.)

A pályázat támogatási időszaka 2022.03.01. – 2022.11.15., azaz az ebben az időszakban keletkezett számlák nyújthatók be. A pályázati elszámolás benyújtásának határideje 2022.12.31., de a 2022.11.15. és 2022.12.31. között keletkezett számlák nem számolhatók el a pályázati támogatás terhére.

A pályázat utófinanszírozású, azaz a benyújtott elszámolási dokumentáció Támogató általi elfogadását követően történik meg a támogatás folyósítása.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársától kérhet az alábbi elérhetőségeken:

Noda Zsuzsanna

Telefon: +36 1 244 8225

Mobiltelefon: +36 70 529 8331

E-mail: noda.zsuzsanna@obvf.hu

 

Mellékletek:

 1. Pályázati adatlap
 2. Műszaki adatlap
 3. Pályázói nyilatkozat
 4. Átláthatósági nyilatkozat
 5. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 6. Pénzügyi és szakmai elszámolás
  Útmutató a támogatás pénzügyi elszámolásához
 7. Önrész igazolás
 8. Segédlet: Ültetésre ajánlott növények listája
 9. Pályázati felhívás