Pályázati felhívás zöldterület-gondozásra

by Info_obvf

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató/Önkormányzat) – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére.

Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be, amelyeknek az Önkormányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült és a megállapodást/támogatási szerződést nem az abban foglaltak szerint teljesítette, a támogatás megítéléséről szóló döntéstől számított két éven belül nem kaphat újabb támogatást.

Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévő, közterületen fekvő zöldfelületek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, fűmag beszerzésére és vetésére, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), öntözőzsákok beszerzésére, kis értékű „kézi szerszámokra” (pl. kapa, gereblye), robbanómotoros vagy elektromos fűnyíró, fűkasza, szegélynyíró és sövénynyíró beszerzésére, valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: locsoló tömlő és tartozékai beszerzése, olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése. A Támogatott az adott előírásokat köteles betartani:

 • A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia. Erre a célra beszerezhetőek az FKF Zrt. logójával ellátott zsákok. Az ilyen zsákokban kihelyezett zöldhulladékot az FKF Zrt. köteles elszállítani.
 • Az esetleges talajcserék során kitermelt föld elszállítása szintén a pályázó feladata a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
 • A pályázat keretén belül kiültetett növények (cserjék, virágok) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata a támogatástól számított minimum egy évig. Amennyiben pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
 • A gondozott területen vegyszeres gyomirtás nem végezhető. (Kizárólag kézi gyomirtás.)
 • A területen meglévő faállomány gondozására kizárólag a Támogató fasorfenntartója jogosult. A pályázó a fákon semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.), az esetleges öntözőzsákok elhelyezése és feltöltése kizárólag a Támogató fasorfenntartójával történt előzetes egyeztetés alapján történhet.
 • A Támogató főkertészi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységével történő előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása, bárminemű csonkítása tilos!
 • Amennyiben a pályázó a pályázatban szereplő terület köré kerítés, kerítéselem kihelyezését tervezi, abban az esetben a kerítés típusát, magasságát (max. 40 cm) és elhelyezését az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelettel történő egyeztetést követően lehet kialakítani.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként elnyerhető legmagasabb összeg: 400.000 Ft.

A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is munkaóra elszámolással alátámasztva.

Támogatási időszak 2024.02.01. – 2024.10.15.

A pályázat kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség a 2024.02.01. és 2024.10.15. közötti időszakban kelt számviteli bizonylatokkal (számla) teljesíthető. A számlák teljesítésének dátuma és a kiállításának időpontjának a fenti támogatási időszakra kell esnie. A számlák kiegyenlítésének legkésőbb az elszámolási dokumentáció benyújtásáig meg kell történnie.

Pályázat elszámolási dokumentáció benyújtásának határideje: 2024.11.29.

Fontos, hogy a pályázó a támogatói döntést, illetve a támogatási szerződés megkötését megelőzően saját felelősségre megkezdheti a munkát, ez azonban nem jelent biztosítékot arra, hogy a pályázó támogatásban részesül. Amennyiben a pályázó nem részesül támogatásban, úgy a már megkezdett munkát teljes egészében önerőből kell finanszíroznia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 15. (hétfő) 16:00

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) személyesen, vagy postai úton kell benyújtani 1 eredeti példányban.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) átvehető pályázati nyomtatványon lehet, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról is. https://obuda.hu/blog/palyazatok/zoldfelulet-gondozasi-palyazat-2024)

A benyújtandó pályázat kötelező mellékletei:

 • Pályázati adatlap (1. melléklet, formanyomtatvány)
 • Műszaki adatlap (2. melléklet, formanyomtatvány)
 • Pályázói nyilatkozat (3. melléklet, formanyomtatvány)
 • A pályázaton való részvételről döntő közgyűlési határozat kivonata (társasház esetében), illetve igazgató tanácsi határozat kivonata (lakásszövetkezet esetén)
 • A lakóépület és környezete rövid bemutatása, az elvégezni kívánt munkák bemutatásával (vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve)
 • A megpályázott összegre vonatkozó tételes költségbecslés, melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek, melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez
 • Átláthatósági nyilatkozat (4. melléklet, formanyomtatvány)
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (5. melléklet, formanyomtatvány)
 • A közös képviselő megválasztásáról szóló társasházi közgyűlési határozat hitelesített másolata

A benyújtott pályázatokról az Önkormányzat városfejlesztésért és környezetvédelemért felelős bizottsága dönt, az eredményről a pályázókat 15 napon belül értesítik. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. A nyertes társasházak/lakásszövetkezetek a pályázott területeket a szerződéskötéstől számított egy éven keresztül kötelesek gondozni, fenntartani.

Bírálati szempontok:

 • zöldfelületi rendszer esztétikájára és fenntarthatóságára gyakorolt hatás
 • kertépítészeti, kertészeti érték
 • környezetvédelmi hatás
 • pénzügyi megvalósíthatóság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • nagyobb önrész vállalása
 • nagyobb terület rendbetételének, ill. gondozásának vállalása
 • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a telepítendő növények kiválasztásakor figyelembe kell venni Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív, ezért nem telepíthető növényfajok listáját tartalmazó 13. mellékletét.

A telepíthető növények listáját a pályázati felhívás „Segédlet – Ültetésre ajánlott növények listája” című, 8. melléklete tartalmazza.

Elszámolás:

Elszámolásra a pályázati felhívás „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentuma (6. melléklet), valamit a „Pályázói önrész igazolás” című dokumentuma szolgál (7. melléklet), mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: (https://obuda.hu/blog/palyazatok/zoldfelulet-gondozasi-palyazat-2024/)

Segédlet a pályázat benyújtásához, elszámolásához

A támogatás során lehetőség nyílik a zöldfelületek fenntartáshoz szükséges robbanómotoros vagy elektromos fűnyíró, fűkasza, szegélynyíró és sövénynyíró (motoros eszköz) beszerzésére pályázni. A motoros eszközök beszerzése esetén is biztosítani kell a pályázónak a 30% önerőt, amely lehet további saját forrásból történő beszerzés (pl.: további szerszámok), vagy társadalmi munka (lásd.: pályázati felhívás 7. melléklete).

A pályázat támogatási időszaka 2024.02.01. – 2024.10.15., azaz az ebben az időszakban keletkezett számlák nyújthatók be. A pályázati elszámolás benyújtásának határideje 2024.11.29., de a 2024.10.15. után keletkezett számlák nem számolhatók el a pályázati támogatás terhére.

A pályázat utófinanszírozású, azaz a benyújtott elszámolási dokumentáció Támogató általi elfogadását követően történik meg a támogatás folyósítása.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársától kérhet az alábbi elérhetőségeken:

Noda Zsuzsanna

Telefon: +36 1 244 8225

Mobiltelefon: +36 70 529 8331

E-mail: noda.zsuzsanna@obvf.hu

DOKUMENTUMOK

Pályázati adatlap

Műszaki adatlap

Pályázói nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

A támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei

Önrész igazolás pénzügyi és szakmai beszámolóhoz

Segédlet – Ültetésre ajánlott növények listája